Ostale djelatnosti 3

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: TRŽNICA

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
 2. Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Grada Krapine broj 13/05 i 5/10)
 3. Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 8/08)
 4. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti tržnice na malo, zelene tržnice, lokalnog sajma četvrtkom i stočnog sajma (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/02)
 5. Pravilnik o tržnom redu gradske tržnice u Krapini

Osim pretežitih djelatnosti društvo Krakom d.o.o. obavlja i ostale djelatnosti u interesu jedinica lokalne samouprave koje po svojem značaju nisu nimalo manje važne za kvalitetu života u urbanoj sredini te se obavljaju kao komunalna djelatnost odnosno u javnom interesu:

 • Održavanje javnih zelenih površina
 • Djelatnost tržnica
 • Održavanje komunalne infrastrukture i urbane opreme
 • Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina

 

Čist okoliš, uređeni cvjetni i ukrasni grmoliki nasadi, aleje dugogodišnjih i novo zasađenih stabala u parkovima rezultat su marljivog rada, napora i brige o ekologiji i kakvoći života u suživotu s prirodom.

DJELATNOST TRŽNICA

60 godina Krakom obavlja i djelatnost tržnica što podrazumijeva tržnice na malo, zelene tržnice, lokalni sajam i stočni sajam. Uz nabrojene ova djelatnost uključuje i organiziranje prigodne prodaje za vrijeme Tjedna kajkavske kulture, prigodne božićne i uskršnje prodaje, prigodne prodaje uoči blagdana Svih svetih i prodaje za vrijeme proštenja na Trškom Vrhu.

 

Djelatnost tržnice na malo obavlja se u objektu Gradske tržnice u Krapini u Magistratskoj ulici broj 28 gdje se u svrhu prodaje iznajmljuju stolovi prema potražnji poljoprivrednih proizvođača.

U Ulici Frana Galovića (na prostoru parkirališta kod FINE i na parkiralištu uz željezničku prugu) četvrtkom se održava tržni sajmeni dan zvan „Ponte roso“.

 

U Ulici Ivana Rendića (na parkiralištu kod zgrade „Strahinjčice“) smještena je zelena tržnica za koju u sezoni u rano proljeće i jesen postoji veća zainteresiranost te se cvijeće i poljoprivredni proizvodi mogu prodavati četvrtkom i subotom odnosno prema zahtjevima OPG-ovaca.

DOKUMENTI VEZANI ZA TRŽNICU

Za potrebe grada, Krakom uz novouređenu tržnicu u Magistratskoj ulici, upravlja tržnim prostorom u Domjanićevoj ulici te sajmištem u Polju Krapinskom.

Tržni prostor u ulici Frana Galovića građani nazivaju “Ponte-roso”, sastoji se od zatvorenog prostora u kombinaciji s prodajnim stolovima te nadstrešnica koje se iznajmljuju trgovcima za prodaju robe.
Svaki četvrtak privlači veliki broj prodavača i kupca. O uređenju i čistoći toga prostora brinu se zaposleni u RJ tržnica.

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I URBANE OPREME

Gradskim Programom održavanja komunalne infrastrukture definirane su i potrebe za koje je osposobljena posebna radna jedinica pod stručnim vodstvom a koja, u koordinaciji s ovlaštenim osobama iz stručnih službi Grada Krapine, izvršava potrebe za izvođenje radova na:

 • Održavanju nerazvrstanih cesta, gradskih ulica i mostova te hitnih intervencija na klizištima;
 • Održavanju i uređenju komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme i
 • Održavanju sustava odvodnje oborinskih voda i kanalizacije na javno prometnim površinama.

 

Plan radova i potrebni zahvati na objektima komunalne infrastrukture definirani su godišnjim Programom koji utvrđuje Grad a tijekom godine prilagođava se potrebama na terenu uzrokovanim elementarnim nepogodama ili drugim nepredviđenim situacijama.

 

Radna jedinica za održavanje komunalne infrastrukture osposobljena je i opremljena za rad na tržišnim principima te svoje usluge može ponuditi pravnim i fizičkim osobama.

ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, ULICA I JAVNIH POVRŠINA

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina na području Grada Krapine na snazi je od 15.-tog studenoga tekuće godine do 15.-tog travnja iduće godine za koje vrijeme je obveza pripravnosti zimske službe.

 

Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega ručno, ralicama i skipom, posipavanje „ureom“ odnosno sipinom, mješavinom soli i sipine zaleđenih kolnika te odvoz snijega iz najprometnijih odnosno uskih ulica prema prioritetima iz obuhvata čišćenja i posipavanja ulica.

Ova djelatnost obavlja se prema usuglašenom ‘Izvedbenom programu’  po nalogu predstavnika Grada Krapine.

 

Poslove na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina izvršavaju djelatnici radne jedinice održavanja komunalne infrastrukture, djelatnici održavanja čistoće i održavanja zelenih površina a po potrebi u izvanrednim situacijama angažiraju se i ostali djelatnici Krakoma raspoređeni za pripravnost u zimskoj službi.

VEZANE VIJESTI

GOSPODARENJE OTPADOM jedna je od mjera iz područja zaštite okoliša koje zahtijeva prioritetno rješavanje te primjenu propisanih mjera i postupaka u cilju prevencije nastajanja otpada, izdvojenog skupljanja i ponovne uporabe kao i poboljšanja konačnog zbrinjavanja otpada.

Mjere i postupci koje je potrebno provoditi kako bi smanjili onečišćenje i stvaranje otpada nalažu nam posebni propisi usvojeni od strane Vlade Republike Hrvatske koji se tiču gospodarenja otpadom a temelje se na smjernicama Europske unije koje je Republika Hrvatska preuzela, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša te uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša.

Osnovni ciljevi preuzetih obveza jesu izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno postupcima koji omogućavaju izdvajanje sekundarnih sirovina, zbrinjavanje stvorenog otpada na propisan način te sanacija otpadom onečišćenog okoliša.

Krakom d.o.o. Krapina obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Otpad prikupljen s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj odlaže se na zajedničko odlagalište otpada Gorjak lociranom na izdvojenoj lokaciji u Jesenju a svi građani Grada i navedenih Općina imaju pravo bez naknade koristiti usluge prihvata korisnog otpada na zajedničkom reciklažnom dvorištu u gospodarskoj zoni u Bobovju u Krapini.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada što podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem spremnika, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz kućanstava, stambenih i poslovnih objekata, kuća za odmor, ustanova, organizacija i tvrtki s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj obavlja se jedanput tjedno specijalnim vozilom (smećarem) po principu „od kuće do kuće“ iz svih kućanstava do kojih je moguć pristup kamionom.

U dijelovima naselja gdje nije moguć pristup specijalnim vozilom (smećarem), komunalni otpad odlaže se skupno u specijalne posude (kontejnere) na pristupačnom mjestu.

Korisnici usluga dužni su na dan odvoza posudu za komunalni otpad iznijeti na najbliže mjesto, uz javnu prometnu površinu, koje se pristupačno za utovar otpada u specijalno vozilo (smećar). Mjesto na koje je korisnik usluge dužan iznijeti posudu može biti lokacija udaljena najviše do 200 metara od prebivališta korisnika usluge.

Kriteriji i način pružanja javne usluge ‘odvoza otpada’ utvrđeni su Općim uvjetima isporuke javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada  utvrđene od strane Krakom-a a jedinice lokalne samouprave iste su propisale svojim Odlukama o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada.

Odvojeno prikupljanje otpada (plava posuda)

Odvojeno prikupljanje korisnog otpada (otpadni papir, plastika, tetrapak) organizirano se provodi od srpnja 2013. godine i to na način da se otpad sortira na mjestu nastanka u domaćinstvima i odlaže u plave posude.

Plava posuda odvozi se jadamput mjesečno prema utvrđenom rasporedu.

Upute za razvrstavanje s pozivom na suradnju i odvajanje korisnog otpada podijeljene su korisnicima usluga a dostupne su i ovdje:

Javna usluga odvoza komunalnog otpada uključuje i odvoz glomaznog otpada koji se organizira u proljetnim i jesenskim akcijama odvoza glomaznog otpada.  Raspored odvoza definira se u koordinaciji s predstavnicima jedinica lokalne samouprave a informacije o lokacijama i rasporedu pravovremeno se objave na mrežnim stranicama isporučitelja usluge i jedinice lokalne samouprave.

Otpad se odlaže u kontejnere postavljene na dogovorenim lokacijama po principu odvoza  drugog dana po postavljanju. Krupni (glomazni) otpad građani mogu tijekom cijele godine besplatno odložiti u reciklažno dvorište na lokaciji gospodarske zone u Krapini.

Organizacija odvoza glomaznog otpada u fazi je usklađivanja s važećom zakonskom regulativom na način uvođenja pismenih prijava o posjedovanju glomaznog otpada radi praćenja propisane evidencije o prikupljenom glomaznom otpadu po korisnicima usluga.

STARO:

Od samog osnutka Krakom d.o.o. se bavi poslovima gospodarenja otpadom,a koji obuhvaćaju prikupljanje prijevoz odvajanje i deponiranje kućnog, tehnološkog i drugog otpada.

U početku se otpad prikupljao samo u strogom centru grada no danas je organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno cijelo područje grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.
Cilj je da Krakom otpad odvodi doslovno od svake kuće, a uz kontinuirano povećanje zbrinjavanja što većih količina korisnog otpada.

Domaćinstva

Danas je Krakom opremljen solidnim voznim parkom koji svakodnevno vrši poslove sabiranja komunalnog otpada i to:
tri kamiona podizača kontejnera i četiri vozila smećara.
Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćen je sljedeći broj domaćinstava:

 • grad Krapina: 2 717
 • Krapina okolica: 845
 • Općine Petrovsko: 665
 • Đurmanec: 975
 • Jesenje: 385
 • Radoboj: 872
 • 423 poduzeća – pravna subjekta i obrtnika

Tako prikupljeni komunalni otpad doprema se svakodnevno u Gorjak – odlagalište komunalnog otpada, deponij na kojem je odloženo tone i tone otpada.

DOKUMENTI VEZANI ZA ODVOZ OTPADA

Raspored odvoza, opći uvjeti, lokacije i sl.

Obrasci za ODVOZ OTPADA

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za odvoz uobičajenog otpada.
Obrazac preuzmite ovdje.
ili
Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za dovoz i odvoz kontejnera za glomazni otpad. Obrazac preuzmite ovdje.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA SKLAPANJA UGOVORA O ODVOZU SMEĆA:

 • domovnica
 • prijava o prebivalištu
 • potvrda o OIB-u.

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: SKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. Zakon o otpadu (Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 23/07)
3. Pravilnik o vrstama otpada (Narodne novine broj 27/96)
4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 125/05)
5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)
6. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine broj 50/05 i 39/09)
7. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 31/09)
8. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 38/08)
9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 40/06 i 31/09)
10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 136/06)
11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 133/06 i 31/09)
12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 74/07, 133/08 i 31/09)
13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08 i 31/09)
14. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/06)
15. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Radoboj (Službeni glasnik KZŽ broj 7/07)
16. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Jesenje (Službeni glasnik KZŽ broj 12/05 i 7A/07)
17. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Petrovsko (Službeni glasnik KZŽ broj 11/07)
18. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Đurmanec (Službeni glasnik KZŽ broj 10/07)
19. Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik KZŽ broj 2/98 i Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/06).

U siječnju 2017. godine s radom je započelo zajedničko reciklažno dvorište kao najznačajniji projekt gospodarenja otpadom s osnovnim ciljem odvojenog skupljanja i prihvata raznih vrsta iskoristivog otpada (prema naputku dostavljenom svim korisnicima usluga).

Reciklažno dvorište smješteno je na području Grada Krapine u poduzetničkoj zoni Krapina-Nova u naselju Bobovje, na adresi Bobovje 52F.

Reciklažno dvorište je potpuno ograđeno s kliznim pristupnim ulazom za vozila i pješake. Unutar reciklažnog dvorišta nalazi se objekt za zaposlene i specijalni kontejneri za različite vrste otpada.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta prilagođeno je potrebama naših korisnika usluga pa se iskoristivi otpad može predati od ponedjeljka do petka od 07:00 do 18:00 sati a subotom od 07:00 do 13:00 sati. Sve informacije o otpadu koju se preuzima mogu se dobiti i telefonom tijekom radnog vremena na broj:

O projektu izgradnje reciklažnog dvorišta:

Reciklažno dvorište zajednički je projekt Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

u iznosu od od 71,85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije (radova, opreme i stručnog nadzora građenja) što iznosi 1.740.000,00 kuna dok su preostali iznos ukupne investicije koja je iznosila sveukupno cca 2,4 mil kuna osigurali nositelji investicije – JLS prema postignutom sporazumu razmjerno broju stanovnika.

Korištenje mogućnosti selektivnog odvajanja otpada u reciklažnom dvorištu doprinos je očuvanju okoliša a napore u postizanju ciljeva trebamo shvatiti kao konstantnu borbu u kojoj uvijek ima mjesta za napredak kako bi pridonijeli razvoju ekološke svijesti u našem okruženju i društvu općenito te na takav način zaštitili okoliš za buduće naraštaje.

Građani Krapine i okolnih Općina svojim će angažmanom u brizi o okolišu odvajanjem iskoristivog otpada doprinositi održivom razvoju, očuvanju okoliša i ljudskog zdravlja.

Projektom reciklažnog dvorišta s opremom i budućom sortirnicom (koja je predviđena pored objekta reciklažnog dvorišta) zaokružit će se proces održivog gospodarenja otpadom radi postizanja ciljeva reguliranih propisima koji uređuju postupanje s otpadom.

DOKUMENTI VEZANI ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Osim preuzimanja odvojeno prikupljenog otpada na mjestu nastanka i u reciklažnom dvorištu, otpad se odvojeno skuplja i putem spremnika za odvojeno prikupljanje papira, stakla, plastike i tekstila smještenih na javnim površinama odnosno lokacijama „EKO OTOKA“.

Zeleni „Eko otoci“ uređeni su na platoima i ograđeni ogradom te opremljeni s tri kontejnera zapremnine 1100 litara: plavi za papir, zeleni za staklo i žuti za PET ambalažu. Na određenim lokacijama dodani su i kontejneri za tekstil, odjeću i obuću kojima gospodari tvrtka ZITO d.o.o. iz Svetog Križa Začretje.

LOKACIJE EKO OTOKA:

 

GRAD KRAPINA:                                                                         

 1. GROBLJE KRAPINA
 2. Š. LJUDEVIT GAJ
 3. PEKOM KRAPINA
 4. UL HRVATSKIH BRANITELJA (KOD GRADSKOG VRTIĆA)
 5. SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 6. P.ZRINSKOG I K. FRANKOPANA
 7. WOHLOV MOST – UL. MATIJE GUPCA
 8. PODGORA KRAPINSKA
 9. BREGOVITA
 10. ŠABAC ( RASKRIŽJE UL. K. TOMISLAVA I R. LOVRECA)
 11. BOBOVJE
 12. MIHALJEKOV JAREK ( KOD ŠIŠE)
 13. A. MIHANOVIĆA (JUŽNA ZONA)
 14. KRAPINSKI VIDOVEC (KOD IGRALIŠTA)
 15. Š. ŠKARIĆEVO
 16. Š. DONJA ŠEMNICA
 17. DONJA ŠEMNICA (SMREKARI)
 18. TRŠKI VRH

 

 

LOKACIJE  POSUDA ZA TEKSTIL, ODJEĆU I OBUĆU:

 1. A. HEBRANGA (ISPOD GROBLJA)
 2. HRVATSKIH BRANITELJA (KOD GRADSKOG VRTIĆA)
 3. MIHALJEKOV JAREK (KOD ŠIŠE)
 4. P. ZRINSKOG I K. FRANKOPANA
 5. RASKRIŽJE UL. K. TOMISLAVA I R. LOVRECA
 6. PODGORA KRAPINSKA
 7. ULICA MATIJE GUPCA KOD WOHLOVOG MOSTA
 8. TRŠKI VRH
 9. DONJA ŠEMNICA (SMREKARI)
 10. TEKSTIL BAJSIĆ

 

 

OPĆINA ĐURMANEC:                                          

 1. ĐURMANEC CENTAR
 2. DONJI MACELJ
 3. GORNJI MACELJ
 4. HROMEC
 5. PUTKOVEC
 6. GORIČANOVEC
 7. PODBREZOVICA
 8. RAVNINSKO
 9. O.Š. ĐURMANEC

 

 

OPĆINA JESENJE:

 1. JESENJE
 2. JESENJE GROBLJE
 3. Š. GORNJE JESENJE

 

 

OPĆINA  PETROVSKO:

 1. PETROVSKO CENTAR
 2. SLATINA PETROVSKA
 3. GREDENEC
 4. ŠTUPARJE
 5. STARA VES
 6. BREZOVICA

 

OPĆINA RADOBOJ:

 1. DOM JAZVINE
 2. JAZVINE(MIKŠI)
 3. RADOBOJSKI BREGI
 4. GORNJA ŠEMNICA
 5. O.Š. RADOBOJ
 6. GORJANI
 7. CEROVEČKI

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA GORJAK

Odlagalište otpada Gorjak nalazi se u brdovitom i šumskom predjelu na udaljenosti cca 12 km sjeverno od grada Krapine i oko 450 m od naselja Gornje Jesenje. Pristup odlagalištu je odvojkom od ceste Krapina – Jesenje.

Otpad se na odlagalištu odlaže od 1976. godine.

Na odlagalištu postoji sva potrebna komunalna i energetska infrastruktura i protupožarno je osiguran.

Odlagalište je zatvorenog tipa a pristup je dozvoljen samo vozilima Krakom-a koji posjeduje dozvolu za gospodarenje, prikupljanje i zbrinjavanje otpada na odlagalište Gorjak.

Prikupljeni otpad se do odlagališne plohe na odlagalištu dovozi vozilima za prijevoz otpada (smećarima–specijalnim namjenskim vozilima i autopodizačima–vozilima za prijevoz kontejnera).

Dovezeni otpad na odlagalištu se dnevno zbija specijalnim strojem – kompaktorom.

Zbijeni otpad također se dnevno prekriva inertnim materijalom (zemljom i šutom) kako bi se spriječili požari, raznošenje vjetrom i razvoj neugodnih mirisa.

Odlagalište je pod stalnim 24 satnim nadzorom, dežurstvo provode radnici koji su smješteni u objektu za zaposlene (kontejnerski montažni objekt).

Odlagalište otpada Gorjak u tijeku je sanacije i usklađivanja.

Status odlagališta i planovi:

Odlagalište otpada Gorjak nalazi se  u Općini Jesenje, na br. kat. č. 1487 k.o. Jesenje, građevina je “za trajno odlaganje komunalnog otpada” koje je izgrađeno temeljem Odluke Općinske Skupštine Krapina iz 1976. godine, kada se započelo sa odlaganjem otpada. Odlagalište je legalno, koristi se po načelina odlaganja na sanitarnom odlagalištu 1. kategorije a sanacija  je u tijeku s planom zatvaranja do kraja 2018. godine.

Postojećim tempom zapunjavanja odlagališta i uz smanjenje količina odloženog otpada zbog provedbe mjera iz nacionalnog plana gospodarenja otpadom o odvojenom skupljanju, sortiranju, oporabi i ponovnoj uporabi korisnog otpada dolazimo do činjenice da preostali kapacitet odlagališta omogućuje korištenje odlagališta otpada Gorjak i nakon 31.12.2018. godine.

Stoga su već sada započete radnje na procesu usklađivanja odlagališta s propisanim odredbama važećih propisa kako bi se stvorili uvjeti za korištenje odlagališta i nakon 2018. godine.

Nastavkom rada odlagališta otpada Gorjak osigurala bi se ekonomičnija cijena gospodarenja otpadom za sve korisnike usluga. Usvojenim propisima koji se tiču gospodarenja otpadom s mjerama ostvarivanja ciljeva preuzetih obveza (smanjivanje nastajanja otpada, oporaba otpada, recikliranje, ponovna uporaba..) novi propisi baziraju se na principu „onečišćivač plaća“ – što podrazumijeva da onaj tko stvara otpad snosi sve troškove mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom kao i provedbu sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzročio stvoreni otpad.

Ne moramo stoga posebno napominjati u kojoj će mjeri mogućnost odlaganja otpada na odlagalište otpada Gorjak i nakon 31. prosinca 2018. godine utjecati na formiranje cijene usluge kao i na smanjenje troškova prijevoza otpada u regionalno odlagalište u Piškornici.

Krakom d.o.o. također brine i provodi program uređenja i održavanja čistoće grada.

S tim ciljem čišćenje i uređivanje svih gradskih ulica je apsolutni prioritet posebno u zimskim uvjetima.
Program čišćenja ulica obuhvaća:

 • čišćenje ulica od prepreka, od smeća,
 • pranje ulica u ljetnim danima,
 • čišćenje ulica od snjega,
 • čišćenje rubnika i zemljišta uz ceste.

VEZANE VIJESTI

Uređenje javnih površina

Krakom d.o.o. također brine i provodi program uređenja i održavanja čistoće grada.
S tim ciljem provodi se čišćenje i uređivanje Šetališta Hrv. narodnog preporoda. Redovito se provode slijedeće aktivnosti:

 • sadnja cvijeća,
 • košnja travnatih površina,
 • okapanje grmlja,
 • obrezivanje ruža,
 • gnojenje, prskanje,
 • prekopavanje gredica,
 • čišćenje grmlja i raslinja,
 • sadnja novih stabala,
 • oblikovanje krošnji i drugo.

Zelene površine

S tim ciljem provodi se čišćenje i uređivanje Šetališta Hrv. narodnog preporoda u Krapini i to svako godišnje oblikovanje krošnji, odsijecanje suhih grana ili cijelih stabala nabavljanje i sadnja novih stabala, a za naše najmlađe sugrađane izvršili smo gratis postavljanje doniranih njihaljki na dječjem igralištu na spomenutom šetalištu.

Održavanje

Krakom se također brine o održavanju zelenih i javnih površina u gradu tako da Krapina bude uvijek uređena i lijepa za svakog gosta i za svakog Krapinčana.

VEZANE VIJESTI

Osnovni ciljevi preuzetih obveza jesu izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno postupcima koji omogućavaju izdvajanje sekundarnih sirovina, zbrinjavanje stvorenog otpada na propisan način te sanacija otpadom onečišćenog okoliša.