Upravljanje zgradama

Povijest

U monografiji izdavača KRO „Komunalac“ 1956.-1986. – 30 godina, izdane 30.06.1986. godine povodom obilježavanja 30-te godišnjice rada zabilježen je podatak:

  • „ 27.12.1972. godine konstituirana je radna organizacija u kojoj su navedene nove djelatnosti: izgradnja stambeno-poslovnih objekata do jednog kata visine te adaptacija i održavanje stambeno – poslovnih objekata….“

 

I u ondašnje  vrijeme gradske su vlasti odlučile da u svojem komunalnom poduzeću osnuju grupu za održavanje stambeno – poslovnih objekata te time pokazale da su vlastitom komunalnom poduzeću povjeravale djelatnosti za koje je poduzeće bilo osposobljeno i  koje su neophodne za život u gradskoj sredini.

 

Nova djelatnost Krakom-a: upravljanje i održavanje zgrada

Kako djelatnost upravljanja zgradama povezuje niz djelatnosti iz područja građevinske operative, usluga završnih i obrtničkih radova te radova na infrastrukturi, ekonomije, financija i pravnih aspekata za koje društvo Krakom d.o.o. raspolaže s kvalificiranim kadrovima, Uprava Društva je tijekom 2016. godine odlučila započeti s organizacijom i obavljanjem poslova upravljanja i održavanja zgrada. ‘Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina’ registrirana je djelatnost Krakom-a od rujna 2014. godine kada je Odlukom Skupštine u novom Društvenom ugovoru definirana potreba proširivanja postojećih djelatnosti.

 

Osnovna misija uvođenja nove djelatnosti bila je proširiti postojeće uslužne djelatnosti novom uslugom za kojom postoji interes i potreba na području Grada Krapine (a u budućnosti i šire), biti na usluzi građanima i poslovnim subjektima, iskoristiti raspoložive kadrovske potencijale u Krakom-u i cijeloj Krakom – grupi te zaposliti raspoložive resurse na poslovima koje iziskuju potrebe upravljanja i održavanja zgrada.

 

 

Krakom d.o.o. temeljem međuvlasničkih ugovora te ugovora o upravljanju, a sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima sada brine o 22 stambeno – poslovne zgrade na području Grada Krapine i okolnih općina. Aktivnosti su usmjerene i na nova preuzimanja upravljanja zgradama te se kontinuirano obavljaju pregovori sa stanarima odnosno predstavnicima stanara.

 

Poslovi upravljanja i održavanja zgrada uključuju vođenje cjelovite organizacije upravljanja i održavanja stambeno poslovnih objekata, obračuna i naplate zajedničke pričuve, organizacije obveznih radova na objektima (servis vatrogasnih aparata, servis hidrantske mreže, pregled i čišćenje dimovodnih kanala, osiguranje objekata, deratizacija i dezinsekcija objekata) a između ostalog zastupanje interesa suvlasnika kod nadležnog suda te preuzimanje na sebe obvezu popravka kvarova hitne naravi – hitne intervencije – puknuće ili propuštanje vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi, propuštanje krova, kvarova na električnim instalacijama te propuštanje u plinskom ili toplinskom sistemu. Po pitanju hitnih intervencija, ekipe za hitne intervencije stoje  na raspolaganju 24 sata na dan.
Radimo kompletno vođenje knjigovodstva sa završnim računom, financijsko izviješće te godišnji program upravljanja za svaku godinu, pripravnost za slučaj hitnih intervencija, kompletan stručni pregled objekta, plaćanje računa za izvršene usluge za sve zgrade koje su nam povjerene na upravljanje.

Uz navedene poslove Krakom je u mogućnosti organizirati davanje stručne pomoći i provedbu različitih projekata kod poslovnih banaka i fondova u pogledu kreditiranja i sufinanciranja određenih obrtničkih zahvata na objektima kao što su energetska obnova zgrada, uređenje fasada, krovova, stolarije, uređenje zajedničkih prostorija kao i uređenje okoliša zgrada a sve prema potrebi i afinitetima korisnika – suvlasnika odnosno prema željama stanara i naravno raspoloživim mogućnostima.

 

Kao što smo već napomenuli a značajno je naglasiti da je Krakom d.o.o., kao upravitelj,  gotovo sve navedene poslove koji se pojavljuju u sklopu održavanja zgrada u mogućnosti  obavljati sam i pri tom zaposliti i raspoložive resurse cijele Krakom-Grupe (Krakom-vodoopskrba i odvodnja d.o.o., Gradska plinara Krapina d.o.o., a na raspolaganju su i djelatnici Pekom-a koji osim strukovnih zanimanja zapošljavanju i stručne operatere održavanja).
Važno je napomenuti da svaka zgrada ima svoj zasebni žiro-račun, te Predstavnik suvlasnika može svakodnevno dobiti potrebne informacije o poslovanju zgrade.

I na kraju napominjemo da se računi za troškove pričuve mogu uplaćivati na blagajni Krakom-a bez naknade, svakim radnim danom od ponedjeljka do petka u vremenu od 07:00 do 15:30 sati.

 

Za sve ostale obavijesti i pojašnjenja stojimo  Vam na raspolaganja te se u svakom trenutku, u bilo koje doba dana, možete obratiti Upravitelju Tomislavu Rafaju na broj  mobitela 091/567 0095.

Skip to content