Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13 i 85/15)

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva na adresu:

KRAKOM d.o.o.
Gajeva 20, 49000 Krapina
Kontakt: 049/382 700
Email: krakom@krakom.hr

Službenik za informiranje:

Dragica Miroslav
Kontakt: 049/382 700
Email: dragica.miroslav@krakom.hr

Skip to content