Gospodarenje otpadom

GOSPODARENJE OTPADOM jedna je od mjera iz područja zaštite okoliša koje zahtijeva prioritetno rješavanje te primjenu propisanih mjera i postupaka u cilju prevencije nastajanja otpada, izdvojenog skupljanja i ponovne uporabe kao i poboljšanja konačnog zbrinjavanja otpada.

Mjere i postupci koje je potrebno provoditi kako bi smanjili onečišćenje i stvaranje otpada nalažu nam posebni propisi usvojeni od strane Vlade Republike Hrvatske koji se tiču gospodarenja otpadom a temelje se na smjernicama Europske unije koje je Republika Hrvatska preuzela, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša te uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša.

Osnovni ciljevi preuzetih obveza jesu izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada, oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom odnosno postupcima koji omogućavaju izdvajanje sekundarnih sirovina, zbrinjavanje stvorenog otpada na propisan način te sanacija otpadom onečišćenog okoliša.

Krakom d.o.o. Krapina obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Otpad prikupljen u zelene spremnike s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj odlaže se na zajedničko odlagalište otpada Gorjak locirano na izdvojenoj lokaciji u Jesenju, a otpad prikupljen u plave spremnike i spremnike na eko otocima zbrinjava se kod ovlaštenih tvrtki specijaliziranih za obradu reciklabilnog otpada.  Svi građani Grada i navedenih Općina imaju pravo bez naknade koristiti usluge prihvata korisnog otpada na zajedničkom reciklažnom dvorištu u gospodarskoj zoni u Bobovju u Krapini te u spremnike na eko otocima na 43 različite lokacije raspoređene na cijelom distributivnom području društva KRAKOM d.o.o.

DOKUMENTI VEZANI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 1. Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/2021
 2. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/2022

GRAD KRAPINA

 1. Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Krapine
 3. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krapine

OPĆINA ĐURMANEC

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Đurmanec
 3. Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva Krakom d.o.o. Općina Đurmanec

OPĆINA PETROVSKO

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Petrovsko
 3. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva KRAKOM d.o.o. Općina Petrovsko

OPĆINA RADOBOJ

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Radoboj za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Radoboj
 3. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva KRAKOM d.o.o. Općina Radoboj

OPĆINA JESENJE

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Jesenje za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Jesenje

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada što podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem spremnika, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz kućanstava, stambenih i poslovnih objekata, kuća za odmor, ustanova, organizacija i tvrtki s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj obavlja se jedanput tjedno specijalnim vozilom (smećarem) po principu „od kuće do kuće“ iz svih kućanstava do kojih je moguć pristup kamionom.

U dijelovima naselja gdje nije moguć pristup specijalnim vozilom (smećarem), komunalni otpad odlaže se skupno u specijalne posude (kontejnere) na pristupačnom mjestu.

Korisnici usluga dužni su na dan odvoza posudu za komunalni otpad iznijeti na najbliže mjesto, uz javnu prometnu površinu, koje se pristupačno za utovar otpada u specijalno vozilo (smećar). Mjesto na koje je korisnik usluge dužan iznijeti posudu može biti lokacija udaljena najviše do 200 metara od prebivališta korisnika usluge.

Kriteriji i način pružanja javne usluge ‘odvoza otpada’ utvrđeni su Općim uvjetima isporuke javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada  utvrđene od strane Krakom-a a jedinice lokalne samouprave iste su propisale svojim Odlukama o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Odvojeno prikupljanje otpada (plava posuda)

Odvojeno prikupljanje korisnog otpada (otpadni papir, plastika, tetrapak) organizirano se provodi od srpnja 2013. godine i to na način da se otpad sortira na mjestu nastanka u domaćinstvima i odlaže u plave posude.

Upute za razvrstavanje s pozivom na suradnju i odvajanje korisnog otpada podijeljene su korisnicima usluga a dostupne su i ovdje:

Javna usluga odvoza komunalnog otpada uključuje i odvoz glomaznog otpada koji se organizira prema rasporedu kojeg određuje društvo KRAKOM d.o.o.. Raspored odvoza definira se u koordinaciji s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, a sukladno potrebama na terenu.

Otpad se odlaže u kontejnere postavljene na dogovorenim lokacijama po principu odvoza  drugog dana po postavljanju. Krupni (glomazni) otpad građani mogu tijekom cijele godine besplatno odložiti u reciklažno dvorište na lokaciji gospodarske zone u Krapini.

Organizacija odvoza glomaznog otpada u fazi je usklađivanja s važećom zakonskom regulativom na način uvođenja pismenih prijava o posjedovanju glomaznog otpada radi praćenja propisane evidencije o prikupljenom glomaznom otpadu po korisnicima usluga.

STARO:

Od samog osnutka Krakom d.o.o. se bavi poslovima gospodarenja otpadom,a koji obuhvaćaju prikupljanje prijevoz odvajanje i deponiranje kućnog, tehnološkog i drugog otpada.

U početku se otpad prikupljao samo u strogom centru grada no danas je organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno cijelo područje grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.
Cilj je da Krakom otpad odvodi doslovno od svake kuće, a uz kontinuirano povećanje zbrinjavanja što većih količina korisnog otpada.

Domaćinstva

Danas je Krakom opremljen solidnim voznim parkom koji svakodnevno vrši poslove sabiranja komunalnog otpada i to:
tri kamiona podizača kontejnera i četiri vozila smećara.
Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćen je sljedeći broj domaćinstava:

 • Grad Krapina: 3675
 • Općina Petrovsko: 618
 • Općina Đurmanec: 1016
 • Općina Jesenje: 357
 • Općina Radoboj: 844
 • 492 poduzeća – pravna subjekta i obrtnika

Tako prikupljeni miješani komunalni otpad doprema se svakodnevno u Gorjak – odlagalište komunalnog otpada, dok se korisni otpad odvozi na postrojenje za sortiranje i daljnju obradu.

DOKUMENTI VEZANI ZA ODVOZ OTPADA

Obrasci za ODVOZ OTPADA

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za odvoz uobičajenog otpada.
Obrazac preuzmite ovdje.

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: SKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

 1. Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine
 2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05
 3. Zakon o gospodarenju otpadom
 4. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
 5. Pravilnik o gospodarenju otpadom
 6. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06109/12, 93/2016.
 7. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
 8. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/1448/14,107/14, 139/14, 11/2019, 7/2020
 9. Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
 10. Naputak o glomaznom otpadu
  Narodne novine 79/15
 11. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
 12. Pravilnik o katalogu otpada
  Narodne novine 90/15
 13. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
 14. Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15
 15. Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15, 57/2020
 16. Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15
 17. Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada
  Narodne novine 114/15, 103/2018, 56/2019
 18. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16
 19. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16
 20. Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017.-2022. godine Službeni glasnik Grada Krapine broj 10/17
 21. Plan gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje 2017.-2022. godine Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije za Općinu Đurmanec broj 7/18
 22. Plan gospodarenja otpadom Općine Jesenje za razdoblje 2017.-2022. godine Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije za Općinu Jesenje broj 11/18
 23. Plan gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje 2017.-2022. godine Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije za Općinu Petrovsko broj 12/18
 24. Plan gospodarenja otpadom Općine Radoboj za razdoblje 2017.-2022. godine Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije za Općinu Radoboj broj 04/18
 25. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada KrapineSlužbeni glasnik Grada Krapine broj 2/22
 26. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine ĐurmanecSlužbeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 9/22
 27. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine JesenjeSlužbeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 10/22
 28. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine PetrovskoSlužbeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 15/22
 29. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine RadobojSlužbeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 8/22
 30. Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva Krakom d.o.o. Općina Đurmanec – Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 9/22
 31. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krapine – Službeni glasnik Grada Krapine broj 2/22
 32. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Petrovsko – Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije broj 15/22

U siječnju 2017. godine s radom je započelo zajedničko reciklažno dvorište kao najznačajniji projekt gospodarenja otpadom s osnovnim ciljem odvojenog skupljanja i prihvata raznih vrsta iskoristivog otpada. O vrstama otpada koji se preuzima u reciklažnom dvorištu građani su educirani putem informativnog letka dostavljenog na kućne adrese, putem lokalnih medija i ove web-stranice.

Popis vrsta otpada kao i upute o načinu rada reciklažnog dvorišta može se vidjeti u priloženom Pravilniku o načinu rada reciklažnog dvorišta.

Reciklažno dvorište smješteno je na području Grada Krapine u poduzetničkoj zoni Krapina-Nova u naselju Bobovje, na adresi Bobovje 52F.

Reciklažno dvorište je potpuno ograđeno s kliznim pristupnim ulazom za vozila i pješake. Unutar reciklažnog dvorišta nalazi se objekt za zaposlene i specijalni kontejneri za različite vrste otpada.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta prilagođeno je potrebama naših korisnika usluga pa se iskoristivi otpad trenutno može predati po ljetnom rasporedu radnog vremena i to:

ponedjeljkom, utorak, srijeda i petak od 13:00 do 20:00 sati (pauza 15:00 do 15:30),

– u četvrtak od 08:00 do 15:00 sati (pauza 10:00 do 10:30),

– subotom od 08:00 do 13:00 sati (pauza 10:00 do 10:30).

Otpad se neće zaprimati za vrijeme dnevne pauze.

 

Radno vrijeme mijenja se i prilagođava ljetnom i zimskom računanju vremena te prema potrebama korisnika.

Sve informacije o otpadu koju se preuzima mogu se dobiti i telefonom tijekom radnog vremena na broj:

O projektu izgradnje reciklažnog dvorišta:

Reciklažno dvorište zajednički je projekt Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj sufinanciran sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

u iznosu od od 71,85 % opravdanih troškova ukupne vrijednosti investicije (radova, opreme i stručnog nadzora građenja) što iznosi 1.740.000,00 kuna dok su preostali iznos ukupne investicije koja je iznosila sveukupno cca 2,4 mil kuna osigurali nositelji investicije – JLS prema postignutom sporazumu razmjerno broju stanovnika.

Korištenje mogućnosti selektivnog odvajanja otpada u reciklažnom dvorištu doprinos je očuvanju okoliša a napore u postizanju ciljeva trebamo shvatiti kao konstantnu borbu u kojoj uvijek ima mjesta za napredak kako bi pridonijeli razvoju ekološke svijesti u našem okruženju i društvu općenito te na takav način zaštitili okoliš za buduće naraštaje.

Građani Krapine i okolnih Općina svojim će angažmanom u brizi o okolišu odvajanjem iskoristivog otpada doprinositi održivom razvoju, očuvanju okoliša i ljudskog zdravlja.

Projektom reciklažnog dvorišta s opremom i budućom sortirnicom (koja je predviđena pored objekta reciklažnog dvorišta) zaokružit će se proces održivog gospodarenja otpadom radi postizanja ciljeva reguliranih propisima koji uređuju postupanje s otpadom.

DOKUMENTI VEZANI ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Osim preuzimanja odvojeno prikupljenog otpada na mjestu nastanka i u reciklažnom dvorištu, otpad se odvojeno skuplja i putem spremnika za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike smještenih na javnim površinama odnosno lokacijama „EKO OTOKA“.

Zeleni „Eko otoci“ uređeni su na platoima i ograđeni ogradom te opremljeni s tri kontejnera zapremnine 1100 litara: plavi za papir, zeleni za staklo i žuti za PET ambalažu.

LOKACIJE EKO OTOKA:

 

GRAD KRAPINA:                                                                         

 1. GROBLJE KRAPINA
 2. O.Š. LJUDEVIT GAJ
 3. PEKOM, KRAPINA
 4. SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 5. ULICA P. ZRINSKOG I K. FRANKOPANA
 6. WOHLOV MOST, ULICA MATIJE GUPCA
 7. PODGORA KRAPINSKA
 8. BREGOVITA ULICA
 9. ŠABAC (RASKRIŽJE ULICA KRALJA TOMISLAVA I R. LOVRECA)
 10. BOBOVJE
 11. ULICA A. MIHANOVIĆA (JUŽNA ZONA)
 12. KRAPINSKI VIDOVEC (KOD IGRALIŠTA)
 13. O.Š. ŠKARIĆEVO
 14. O.Š. DONJA ŠEMNICA
 15. DONJA ŠEMNICA (SMREKARI)
 16. TRŠKI VRH

 

 

OPĆINA ĐURMANEC:                                          

 1. ĐURMANEC CENTAR
 2. DONJI MACELJ
 3. GORNJI MACELJ
 4. HROMEC
 5. PUTKOVEC
 6. GORIČANOVEC
 7. PODBREZOVICA
 8. RAVNINSKO
 9. O.Š. DURMANEC

 

 

OPĆINA JESENJE:

 1. DONJE JESENJE
 2. G. JESENJE GROBLJE
 3. O.Š. GORNJE JESENJE

 

 

OPĆINA  PETROVSKO:

 1. PETROVSKO CENTAR
 2. SLATINA PETROVSKA
 3. GREDENEC
 4. ŠTUPARJE
 5. STARA VES

 

OPĆINA RADOBOJ

 1. DOM JAZVINE
 2. JAZVINE (MIKŠI)
 3. RADOBOJSKI BREGI
 4. GORNJA ŠEMNICA
 5. O.Š. RADOBOJ
 6. GORJANI
 7. CEROVEČKI
 8. RADOBOJSKI OREHOVEC
 9. ŠEMNIČKI KRALJEVEC

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA GORJAK

Odlagalište otpada Gorjak nalazi se u brdovitom i šumskom predjelu na udaljenosti cca 12 km sjeverno od grada Krapine i oko 450 m od naselja Gornje Jesenje. Pristup odlagalištu je odvojkom od ceste Krapina – Jesenje.

Otpad se na odlagalištu odlaže od 1976. godine.

Na odlagalištu postoji sva potrebna komunalna i energetska infrastruktura i protupožarno je osiguran.

Odlagalište je zatvorenog tipa a pristup je dozvoljen samo vozilima Krakom-a koji posjeduje dozvolu za gospodarenje, prikupljanje i zbrinjavanje otpada na odlagalište Gorjak.

Prikupljeni otpad se do odlagališne plohe na odlagalištu dovozi vozilima za prijevoz otpada (smećarima–specijalnim namjenskim vozilima i autopodizačima–vozilima za prijevoz kontejnera).

Dovezeni otpad na odlagalištu se dnevno zbija specijalnim strojem – kompaktorom.

Zbijeni otpad također se dnevno prekriva inertnim materijalom (zemljom i šutom) kako bi se spriječili požari, raznošenje vjetrom i razvoj neugodnih mirisa.

Odlagalište je pod stalnim 24 satnim nadzorom, dežurstvo provode radnici koji su smješteni u objektu za zaposlene (kontejnerski montažni objekt).

Odlagalište otpada Gorjak u postupku je sanacije do stvaranja uvjeta za potpunu sanaciju završnim brtvenim slojem i zatvaranje.

Tijekom prosinca 2018. godine Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je Odluku o redoslijedu i dinamici zatvaranja odlagališta kojom je definirano da odlagalište otpada Gorjak ima uvjete za nastavak rada do zapunjenja kapaciteta.

Odlagalište je legalizirano i usklađeno s važećim propisima gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Gospodarenje otpadom dozvoljeno je Rješenjem o reviziji dozvole za gospodarenje otpadom koje je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije 21. prosinca 2018. godine. Revizija izdanog rješenja provest će se do 01. prosinca 2020. godine.

Status odlagališta i planovi:

Odlagalište otpada Gorjak nalazi se  u Općini Jesenje, na br. kat. č. 1487 k.o. Jesenje, građevina je “za trajno odlaganje komunalnog otpada” koje je izgrađeno temeljem Odluke Općinske Skupštine Krapina iz 1976. godine, kada se započelo sa odlaganjem otpada. Odlagalište je legalno, koristi se po načelina odlaganja na sanitarnom odlagalištu 1. kategorije a sanacija  je u tijeku s planom zatvaranja nakon ispunjenja raspoloživih kapaciteta.

Naime, postojećim tempom zapunjavanja odlagališta i uz smanjenje količina odloženog otpada zbog provedbe mjera iz nacionalnog plana gospodarenja otpadom o odvojenom skupljanju, sortiranju, oporabi i ponovnoj uporabi korisnog otpada dolazimo do činjenice da preostali kapacitet odlagališta omogućuje daljnje korištenje odlagališta otpada Gorjak iako je bilo predviđeno da će se isto koristiti samo do kraja 2018. godine.

Nastavkom rada odlagališta otpada Gorjak osigurna je ekonomičnija cijena gospodarenja otpadom za sve korisnike usluga. Usvojenim propisima koji se tiču gospodarenja otpadom s mjerama ostvarivanja ciljeva preuzetih obveza (smanjivanje nastajanja otpada, oporaba otpada, recikliranje, ponovna uporaba..) novi propisi baziraju se na principu „onečišćivač plaća“ – što podrazumijeva da onaj tko stvara otpad snosi sve troškove mjera zbrinjavanja otpada, troškove gospodarenja otpadom kao i provedbu sanacijskih mjera zbog štete za okoliš koju je prouzročio stvoreni otpad.

Ne moramo stoga posebno napominjati u kojoj će mjeri nemogućnost odlaganja otpada na odlagalište otpada Gorjak utjecati na formiranje cijene usluge kao i na povećanje troškova prijevoza otpada u regionalno odlagalište u Piškornici.

Skip to content