Gospodarenje otpadom

GOSPODARENJE OTPADOM jedna je od mjera iz područja zaštite okoliša koja zahtijeva prioritetno rješavanje te primjenu propisanih mjera i postupaka u cilju prevencije nastajanja otpada, izdvojenog skupljanja i ponovne uporabe, kao i poboljšanja konačnog zbrinjavanja otpada.

Mjere i postupci koje je potrebno provoditi kako bi smanjili onečišćenje i stvaranje otpada propisani su posebnim propisima koji su usvojeni od strane Vlade Republike Hrvatske, a tiču se gospodarenja otpadom. Temelje se na smjernicama Europske unije koje je Republika Hrvatska preuzela, poštivanju načela međunarodnog prava zaštite okoliša te uvažavanju općeprihvaćenih načela zaštite okoliša.

Osnovni ciljevi preuzetih obaveza su izbjegavanje i smanjivanje nastajanja otpada te oporaba otpada recikliranjem, ponovnom uporabom ili obnovom.

Društvo Krakom d.o.o. obavlja javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

Otpad prikupljen u zelene spremnike s područja grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj odlaže se na zajedničko odlagalište otpada Gorjak locirano na izdvojenoj lokaciji u Jesenju, a otpad prikupljen u plave i žute spremnike te spremnike na eko otocima zbrinjava se kod ovlaštenih tvrtki specijaliziranih za obradu reciklabilnog otpada.  Svi građani grada i navedenih općina imaju pravo bez naknade koristiti usluge prihvata korisnog otpada na zajedničkom reciklažnom dvorištu u gospodarskoj zoni u Bobovju u Krapini te u spremnike na eko otocima raspoređenim na cijelom distributivnom području društva Krakom d.o.o.

DOKUMENTI VEZANI ZA GOSPODARENJE OTPADOM

 1. Zakon o gospodarenju otpadom NN 84/2021
 2. Pravilnik o gospodarenju otpadom NN 106/2022

GRAD KRAPINA

 1. Plan gospodarenja otpadom Grada Krapine za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Krapine
 3. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva Krakom d.o.o.

OPĆINA ĐURMANEC

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Đurmanec za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Đurmanec
 3. Opći uvjeti Ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva Krakom d.o.o. Općina Đurmanec

OPĆINA PETROVSKO

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Petrovsko za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Petrovsko
 3. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva KRAKOM d.o.o. Općina Petrovsko

OPĆINA RADOBOJ

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Radoboj za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Radoboj
 3. Opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva KRAKOM d.o.o. Općina Radoboj

OPĆINA JESENJE

 1. Plan gospodarenja otpadom Općine Jesenje za razdoblje 2017. – 2022. godine
 2. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Jesenje

Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada podrazumijeva prikupljanje tog otpada putem spremnika, odvoz i odlaganje komunalnog otpada iz kućanstava, stambenih i poslovnih objekata, kuća za odmor, ustanova, organizacija i tvrtki s područja grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.

U dijelovima naselja gdje nije moguć pristup specijalnim vozilom (smećarem), komunalni otpad odlaže se skupno u specijalne posude (kontejnere) na pristupačnom mjestu.

Kriteriji i način pružanja javne usluge ‘odvoza otpada’ utvrđeni su Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i Općim uvjetima ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na distributivnom području društva KRAKOM d.o.o. koje donose predstavnička dijela jedinica lokalne samouprave.

Odvojeno prikupljanje otpada

Odvojeno prikupljanje korisnog otpada (otpadni papir, plastika, tetrapak) organizirano se provodi od srpnja 2013. godine i to na način da se otpad sortira na mjestu nastanka u domaćinstvima i odlaže u plave posude.

Upute za razvrstavanje s pozivom na suradnju i odvajanje korisnog otpada podijeljene su korisnicima usluga, a dostupne su i ovdje:

PLAVA POSUDA

U plavi spremnik za reciklabilni otpad odlažu se novine, časopisi, revije, prospekti, knjige, bilježnice, kalendari, katalozi, čiste papirnate vrećice, sitna kartonska ambalaža, ostali papirnati proizvodi, isprani tetrapak.

ŽUTA POSUDA

U žuti spremnik za reciklabilni otpad odlažu se isprane plastične boce mlijeka, sokova, vode, isprane plastične boce ulja i octa, isprana ambalaža tekućih sapuna i šampona, čiste plastične vrećice i folije.

ZELENA POSUDA

U zeleni spremnik za miješani komunalni otpad odlažu se onečišćene vrećice za pakiranje hrane, onečišćeni papir i folija za omatanje hrane, onečišćeni papirnati ubrusi i maramice, spužve, vata, vrećice iz usisavača, otpad od metenja, opušci, higijenski ulošci, pelene za djecu i odrasle, naljepnice, tapete, britvice za brijanje, higijenski papiri, vlažne maramice, ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove).

GLOMAZNI OTPAD

Javna usluga odvoza komunalnog otpada uključuje i odvoz glomaznog otpada koji se organizira prema rasporedu kojeg određuje društvo Krakom d.o.o.. Raspored odvoza definira se u koordinaciji s predstavnicima jedinica lokalne samouprave, a sukladno potrebama na terenu.

Otpad se odlaže u kontejnere postavljene na dogovorenim lokacijama po principu odvoza  drugog dana po postavljanju. Krupni (glomazni) otpad građani mogu tijekom cijele godine besplatno odložiti u reciklažno dvorište na lokaciji gospodarske zone u Krapini.

DOKUMENTI VEZANI ZA ODVOZ OTPADA

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: SKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

 1. Plan gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2023. – 2028. godine NN 84/23
 2. Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske
  Narodne novine 130/05
 3. Zakon o gospodarenju otpadom
 4. Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom
 5. Pravilnik o gospodarenju otpadom
 6. Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne samouprave
  Narodne novine 59/06109/12, 93/2016.
 7. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima
 8. Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom
  Narodne novine 42/1448/14,107/14, 139/14, 11/2019, 7/2020
 9. Pravilnik o nusproizvodima i ukidanju statusa otpada
 10. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži
 11. Uredba o gospodarenju otpadnom ambalažom
 12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim tekstilom i otpadnom obućom
  Narodne novine 99/15
 13. Uredba o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima
  Narodne novine 105/15, 57/2020
 14. Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima
  Narodne novine 112/15
 15. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima
 16. Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest
  Narodne novine 69/16
 17. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama
  Narodne novine 113/16
 18. Pravilnik o odlagalištima otpada

Reciklažno dvorište smješteno je na području grada Krapine u poduzetničkoj zoni Krapina- Nova u naselju Bobovje, na adresi Bobovje 52F.
Besplatno korištenje usluga reciklažnog dvorišta imaju fizičke osobe s područja grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj uz predočenje osobne iskaznice.
Otpad koji se zaprima:

 • ambalaža od papira i kartona
 • ambalaža od metala
 • staklena ambalaža
 • ambalaža od plastike
 • tekstil odjeća
 • glomazni otpad
 • elektronički otpad
 • baterije i akumulatori
 • jestiva ulja i masti
 • boje, ljepila i smole
 • deterdženti
 • lijekovi
 • građevni otpad iz kućanstava: beton, cigle, crijep/pločice i keramika, kabelski vodiči, izolacijski materijal koji sadrži azbest, ostali izolacijski materijali, koji se sastoje ili sadrže opasne tvari, izolacijski materijali koji nisu navedeni, građevni materijali koji sadrže azbest, građevni materijali na bazi gipsa onečišćeni opasnim tvarima, građevni materijali na bazi gipsa koji nisu navedeni
 • problematični otpad
 • otpadni tiskarski toneri, oštri predmeti

Popis vrsta otpada i upute o načinu rada reciklažnog dvorišta možete vidjeti i u priloženom:

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta:

ponedjeljkom od 10:00 do 17:00 sati,

– u utorak, srijedu, četvrtak i petak od 09:00 do 16:00 sati,

– subotom od 08:00 do 13:00 sati.

Otpad se neće zaprimati za vrijeme dnevne pauze i to od ponedjeljka do petka od 12:00 do 12:30 sati, a  subotom od 10:00 do 10:30 sati.

Nedjeljom i praznikom reciklažno dvorište ne radi.

Radno vrijeme mijenja se i prilagođava ljetnom i zimskom računanju vremena te prema potrebama korisnika.

Za sva pitanja ili informacije možete nas kontaktirati telefonom na broj:

049 501-040 i 091 / 371 1715.

DOKUMENTI VEZANI ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Otpad se odvojeno sakuplja i putem spremnika za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike smještenih na javnim površinama odnosno lokacijama „EKO OTOKA“.

Zeleni „Eko otoci“ uređeni su na platoima i ograđeni ogradom te opremljeni s tri kontejnera zapremnine 1100 litara: plavi za papir, zeleni za staklo i žuti za PET ambalažu.

LOKACIJE EKO OTOKA:

 

GRAD KRAPINA:  

 • GROBLJE KRAPINA
 • O.Š. LJUDEVIT GAJ
 • PEKOM, KRAPINA
 • SREDNJA ŠKOLA KRAPINA
 • ULICA P. ZRINSKOG I K. FRANKOPANA
 • WOHLOV MOST, ULICA MATIJE GUPCA
 • PODGORA KRAPINSKA
 • BREGOVITA ULICA
 • ŠABAC (RASKRIŽJE ULICA KRALJA TOMISLAVA I R. LOVRECA)
 • BOBOVJE
 • ULICA A. MIHANOVIĆA (JUŽNA ZONA)
 • KRAPINSKI VIDOVEC (KOD IGRALIŠTA)
 • O.Š. ŠKARIĆEVO
 • O.Š. DONJA ŠEMNICA
 • DONJA ŠEMNICA (SMREKARI)
 • TRŠKI VRH

 

OPĆINA ĐURMANEC:

 • ĐURMANEC CENTAR
 • DONJI MACELJ
 • GORNJI MACELJ
 • HROMEC
 • PUTKOVEC
 • GORIČANOVEC
 • PODBREZOVICA
 • RAVNINSKO
 • O.Š. DURMANEC

 

OPĆINA JESENJE:

 • DONJE JESENJE
 • G. JESENJE GROBLJE
 • O.Š. GORNJE JESENJE

 

OPĆINA  PETROVSKO:

 • PETROVSKO CENTAR
 • SLATINA PETROVSKA
 • GREDENEC
 • ŠTUPARJE
 • STARA VES

 

OPĆINA RADOBOJ:

 • DOM JAZVINE
 • JAZVINE (MIKŠI)
 • RADOBOJSKI BREGI
 • GORNJA ŠEMNICA
 • O.Š. RADOBOJ
 • GORJANI
 • CEROVEČKI
 • RADOBOJSKI OREHOVEC
 • ŠEMNIČKI KRALJEVEC

ODLAGALIŠTE NEOPASNOG OTPADA GORJAK

Odlagalište otpada Gorjak nalazi se u brdovitom i šumskom predjelu na udaljenosti otprilike 12 km sjeverno od grada Krapine i oko 450 m od naselja Gornje Jesenje. Pristup odlagalištu je odvojkom od ceste Krapina – Jesenje.

Odlagalište je zatvorenog tipa a pristup je dozvoljen samo vozilima Krakoma koji posjeduje dozvolu za gospodarenje, prikupljanje i zbrinjavanje otpada na odlagalište Gorjak.

Prikupljeni otpad se do odlagališne plohe na odlagalištu dovozi vozilima za prijevoz otpada (smećarima–specijalnim namjenskim vozilima i autopodizačima–vozilima za prijevoz kontejnera).

Odlagalište je legalizirano i usklađeno s važećim propisima gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Gospodarenje otpadom dozvoljeno je Rješenjem o reviziji dozvole za gospodarenje otpadom koje je izdao Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije. Provjera okolnosti koje utječu na ostvarivanje prava dodijeljenih rješenjem od 28.06.2021. obavit će se do popunjavanja kapaciteta za odlaganje odnosno do početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica a najkasnije do 28.06.2025. godine

Skip to content