Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina

Održavanje javnih površina skup je komunalnih djelatnosti koje društvo Krakom, d.o.o. obavlja temeljem ugovora o povjeravanju obavljanja usluga reguliranih Zakonom o komunalnom gospodarstvu i propisima o komunalnom uređenju jedinica lokalne samouprave.

Te djelatnosti su, uz održavanje vodovoda, prilikom osnivanja 30.06.1956. godine prenesene od tadašnje Općine Krapina s ciljem da novoosnovano društvo preuzme brigu i odgovornost za organiziranje poslova održavanja javnih površina koji su neophodni za život u gradskoj sredini.

Od te davne 1956. godine do danas djelatnici Krakom-a d.o.o. kontinuirano obavljaju sve vrste usluga radi održavanja javnih površina  u  interesu jedinica lokalne samouprave.

Održavanje javnih površina po svojem značaju nije nimalo manje važno od ostalih komunalnih usluga za kvalitetu života u urbanoj sredini a regulirano je Odlukom o komunalnim djelatnostima JLS temeljem koje se ti poslovi godišnjim ugovorima povjeravaju društvu Krakom d.o.o. radi obavljanja u javnom interesu:

  • Održavanje čistoće javnih površina
  • Održavanje javnih zelenih površina
  • Održavanje komunalne infrastrukture i urbane opreme
  • Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina

Čist okoliš, uređene zelene površine, cvjetni parkovi, aleje dugogodišnjih i novo zasađenih stabala u gradskim parkovima, uređena dječja igrališta, čiste i prohodne prometnice rezultat su  rada i brige djelatnika koji su svoje znanje i iskustvo stjecali godinama i prenosili u nasljeđe mlađim generacijama. Održavanje javnih površina, bilo da se radi o parkovima ili prometnoj infrastrukturi, neovisno o vremenskim prilikama, ljetnim ili zimskim uvjetima, preduvjet je za kvalitetu života u urbanoj sredini.

Naša je misija javne površine u našem okruženju održavati da građanima pruže ‘život dostojan čovjeka’ a građanima usaditi ljubav prema prirodi te poticati svijest da je okoliš potrebno štititi a ne uništavati.

Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće javnih površina u Gradu Krapini obavlja se u skladu s Programom održavanja komunalne infrastrukture koji se priprema i utvrđuje za svaku godinu zasebno.

Djelatnici Krakom-a koje svakodnevno susrećemo na javno prometnim površinama u gradu Krapini zaduženi su za čišćenje metenjem javno prometnih površina, asfaltnih površina kao i drugih uređenih površina te skupljanje nesavjesno odbačenog raznog otpada koje se u I. zoni (strogi centar Grada) obavlja svakodnevno na ukupno cca 40 tisuća m2 javnih površina.

Okolne ulice grada Krapine definirane programom kao II. zona čiste se jednom tjedno, odnosno 4 puta mjesečno a čine ukupno cca 87.5 tis m2 javnih površina.

Čišćenje javnih površina obuhvaća i strojno čišćenje gradskih ulica i parkirališta kao i dodatne pojačane obveze u sklopu Tjedna kajkavske kulture ili drugih kulturnih manifestacija tijekom godine.

Svake godine Grad Krapina realizira svoje programe uređenja javnih površina,  izgrađuje nove dionice prometnica, šetnica i staza te urbanizira prigradske javne površine te tako proširuje i obuhvat čišćenja i kvadraturu javno prometnih površina koje se definiraju prilikom sklapanja godišnjih ugovora.

Održavanje javnih zelenih površina

I ‘Uređenje parkova i rasadnika’ jedna je od djelatnosti koje je definirano Rješenjem o osnivanju komunalnog poduzeća u Krapini davne 1956. godine.  Tako su vijećnici u popis osnovnih komunalnih potreba urbane sredine uvrstili (osim brige za pitku vodu, odvodnju, ceste, groblje) i uređenje parkova i rasadnika kao javnu uslugu bitnu za kvalitetniji život ljudi što je i bio preduvjet za stvaranje ‘pluća’ grada i formiranje i sadnju današnjih parkova, cvjetnih i travnatih površina u Gradu Krapini.

Djelatnost održavanja javnih zelenih površina Društvo sada obavlja na području Grada Krapine i Općine Đurmanec koji su svojim odlukama o komunalnim djelatnostima izvršenje ove komunalne usluge povjerili Krakom-u. Izvrsnost u kategoriji hortikulturnog uređenja na državnom nivou 2013. priznata je upravo našoj djelatnici Đurđici Pernjek koja je te godine proglašena djelatnicom godine u kategoriji hortikulturni djelatnik, te je tako naša tvrtka i naš rad istaknut kao primjer izvrsnosti.

U Gradu Krapini održavaju se travnate površine na cca 90 tis m2,  što podrazumijeva održavanje, čišćenje, obnovu i košnju. Kose se i održavaju i kanali rijeke Krapinice  ukupne površine 27 tis m2 , planom predviđeno 4 otkosa godišnje, odnosno prema potrebi kao i druge površine prema programu koji Grad utvrđuje na godišnjoj razini.

U sklopu ove djelatnosti uređuju se i grmoliki nasadi, obrezuje grmlje i ukrasne živice, sadi se cvijeće na parkovnim površinama i održavaju cvjetni nasadi u parkovima a vodi se briga i o izgledu parkovnih staza.

Nakon uređenja mostova, na lokacijama na kojima je moguće, pripremljene su i zasađene  žardinjere sa visećim ljetnicama koje ukrašavaju vizuru našeg grada i promoviraju kao uređenu kulturnu destinaciju prilikom obilaska mnogih turista.

Po nalogu gradskih službi obavlja se i održavanje poljoprivrednih površina te uklanjanje ambrozije.

Svojim znanjem i iskustvom  djelatnici na održavanju javnih zelenih površina svoje usluge mogu pružati pravnim i fizičkim osobama na komercijalnim principima. Građani starije životne dobi a i mlađi zbog užurbanog ritma života i nedostatka vremena sve više se interesiraju za ovaj vid usluga.

Zainteresirani građani mogu se informirati o mogućnostima i uvjetima korištenja ove usluge kod službene osobe komercijalne službe na broj telefona 049/382-722 ili putem e-mail adrese krakom@krakom.hr

Održavanje komunalne infrastrukture i urbane opreme

Gradskim Programom održavanja komunalne infrastrukture definirane su i potrebe za koje je osposobljena posebna radna jedinica pod stručnim vodstvom a koja, u koordinaciji s ovlaštenim osobama iz stručnih službi Grada Krapine, izvršava potrebe za izvođenje radova na:

  • Održavanju nerazvrstanih cesta, gradskih ulica i mostova te hitnih intervencija na klizištima;
  • Održavanju i uređenju komunalnih objekata javne namjene i urbane opreme i
  • Održavanju sustava odvodnje oborinskih voda i kanalizacije na javno prometnim površinama.

Plan radova i potrebni zahvati na objektima komunalne infrastrukture definirani su godišnjim Programom koji utvrđuje Grad, a tijekom godine prilagođava se potrebama na terenu uzrokovanim elementarnim nepogodama ili drugim nepredviđenim situacijama.

Radna jedinica za održavanje komunalne infrastrukture osposobljena je i opremljena za rad na tržišnim principima te svoje usluge može ponuditi pravnim i fizičkim osobama.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina na području Grada Krapine na snazi je od 15.-tog studenoga tekuće godine do 15.-tog travnja iduće godine za koje vrijeme je obveza pripravnosti zimske službe.

Zimsko održavanje podrazumijeva čišćenje snijega ručno, ralicama i “skipom”, posipavanje „ureom“ odnosno sipinom, mješavinom soli i sipine zaleđenih kolnika te odvoz snijega iz najprometnijih odnosno uskih ulica prema prioritetima iz obuhvata čišćenja i posipavanja ulica.

Ova djelatnost obavlja se prema usuglašenom ‘Izvedbenom programu’  po nalogu predstavnika Grada Krapine.

Poslove na zimskom održavanju nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina izvršavaju djelatnici radne jedinice održavanja komunalne infrastrukture, djelatnici održavanja čistoće i održavanja zelenih površina a po potrebi u izvanrednim situacijama angažiraju se i ostali djelatnici Krakom-a raspoređeni za pripravnost u zimskoj službi.

Zavisno od prognoze meteoroloških uvjeta i vremenskih prilika u skladu s Pravilnikom o održavanju cesta utvrđuju se stupnjevi pripravnosti zimske službe kao i redoslijed aktivnosti zimske službe koji, uz pripremne i organizacijske radnje, obuhvaća radnje na sprječavanju nastanka poledice, čišćenje snijega s kolnika i prometne signalizacije te čišćenje snijega s drugih dijelova kolnika.

S obzirom na veličinu cestovne mreže kao i raznolikosti u vezi važnosti pojedinih cestovnih pravaca, na cestama se ne intervenira istovremeno već po određenom redoslijedu i prvenstvu što se utvrđuje u suglasju s Gradom Krapina.

Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme u skladu s čl. 37. i 38.  Pravilnika o održavanju cesta.

‘Izvedbenim godišnjim programom’ utvrđuje se obuhvat i prioriteti za zimsko održavanje nerazvrstanih cesta, ulica i javnih površina na području Grada Krapine.

Nadzorom i kontrolom provođenja zimske službe kontinuirano se  registriraju svi događaji a sva vozila opremljena su uređajem za daljinski nadzor te su podaci o izvršenju i kretanju vozila u svakom trenutku dostupni voditelju zimske službe kao i osobi za provedbu nadzora imenovanoj od strane Grada Krapine.

Dežurnog djelatnika na poslovima zimske službe u slučaju potrebe može se kontaktirati na broj mobitela 091/3711-734.

VEZANI DOKUMENTI

Skip to content