O nama

Krakom, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga posluje u Krapini sa sjedištem u Gajevoj ulici broj 20.

Društvo je osnovano 1956. godine i već više od 60 godina u službi je građana, obavlja javne usluge te brine o očuvanju okoliša. S obzirom na vrstu javnih usluga koje redovito obavlja od posebne je važnosti za sve stanovnike bivše Općine Krapina i za Grad Krapinu.

Društvo je u vlasništvu pet jedinica lokalne samouprave (JLS): Grada Krapine, Općine Đurmanec, Općine Jesenje, Općine Petrovsko i Općine Radoboj na čijem području i djeluje.

PODACI O TVRTKI:

Tvrtka: KRAKOM, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga

Skraćena tvrtka: KRAKOM, d.o.o.

Sjedište: Krapina, Gajeva 20

Temeljni kapital: 7.286.500,00 kuna.

Matični broj subjekta: 080266615

Matični broj: 03085279

OIB: 18804286885

Glavni račun IBAN: HR0424840081135002903 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb

– za devizne uplate BIC (SWIFT): RZBHHR2X

Ostali računi za uplate: IBAN:

  • HR5323600001101234305 otvoren kod Zagrebačke banke Zagreb d.d., Zagreb
  • HR9223400091100212440 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb

Registarski sud: Trgovački sud u Zagrebu

Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću

VIZIJA

Naša vizija je stvoriti vodeće komunalno poduzeće u regiji, za dobrobit svih naših mještana, ne samo Krapine nego i okolnih općina. Bezuvjetno osiguravati zacrtane mjere u zaštiti okoliša, sprječavati onečišćenje i negativnih utjecaja na okoliš.

Povijest

30.06.1956. godine Rješenjem Narodnog odbora Općine Krapina osnovano je Komunalno poduzeće Krapina. Rješenjem je određeno da Komunalno poduzeće obavlja poslove i usluge s funkcioniranjem i održavanjem vodovoda, kanalizacije, mjesnog saobraćaja, klaonice, tržnice, sajmišta, groblja, kupališta, čišćenje i uređenje putova, uređenje parkova i rasadnika.

Tijekom proteklih šest desetljeća Društvo se razvijalo, proširivalo djelatnosti prema potrebama sredine i razvoju gospodarstva. Proizvodne i uslužne djelatnosti razvijale su se, modernizirale, unapređivala se kvaliteta usluga a proizvodne su se djelatnosti s vremenom izdvojile i oslobodile prostor napretku uslužnim i komunalnim djelatnostima.

Još davne 1986. godine u skladu s planskim dokumentima tadašnje Općine iz Društva je izdvojena eksploatacija kamena i tufa i ustupljena GRO „Graditelj“ Krapina koji se bavio srodnim djelatnostima.

Sadašnje poduzeće PEKOM d.o.o. Krapina izdvojilo se iz sastava komunalnog društva 01.03.1992. godine kada se zbog zakonskih odredbi pekarska djelatnost morala izdvojiti iz komunalnih djelatnosti. Društvo Krakom, d.o.o. stopostotni je vlasnik Pekom-a d.o.o. Krapina.

01.01.2008. godine iz Društva se morala izdvojiti energetska djelatnost te je osnovano i s radom započelo društvo GRADSKA PLINARA KRAPINA d.o.o. koje je iz Krakom-a preuzelo djelatnost distribucije i opskrbe plinom na području Grada Krapine te Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko, Radoboj, Mihovljan i Novi Golubovec. Društvo Gradska plinara Krapina d.o.o. u 100 %-tnom je vlasništvu Krakom-a.

01.04.2010. godine iz komunalnih djelatnosti izdvojila se djelatnost graditeljstva  te je Krakom d.o.o. osnovao društvo KRAKOM-GRADNJA d.o.o. koje je također u 100 %-tnom vlasništvu Krakom-a.

Prema obvezujućim odredbama novog Zakona o vodama iz komunalnih djelatnosti moralo se izdvojiti i djelatnost distribucije i opskrbe vodom te je od 1. siječnja 2014. godine iz Krakom-a izdvojena i djelatnost distribucije i opskrbe vodom. Osnovano je novo Društvo KRAKOM-VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. u vlasništvu jedinica lokalne samouprave Grad Krapina i Općine Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj na čijem području se obavlja distribucija i opskrba vodom sa istim vlasničkim udjelima koje JLS imaju i u Društvu Krakom d.o.o.

Krakom danas

Pretežita i osnovna djelatnost Krakom-a je javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te sve srodne djelatnosti gospodarenja otpadom.

Društvo Krakom d.o.o., osim osnovne djelatnosti,

obavlja javnu uslugu čišćenja grada i održavanja parkova i zelenih površina, organizira sajmove i tržne prostore, vodi organizaciju naplate parkiranja u Gradu Krapini, obavlja pogrebničku djelatnost i upravlja gradskim grobljem u Krapini, održava nerazvrstane ceste, gradske javne površine te urbanu opremu kao i zimsko održavanje cesta, ulica i javnih površina. Koncem 2016. godine organizirana je i djelatnost upravljanja zgradama s ciljem preuzimanja stambeno-poslovnih zgrada u Gradu i okolici i zapošljavanja raspoloživih kadrova i u toj djelatnosti. Služba direkcije – zajednička služba općih i ekonomskih poslova po tržišnim principima obavlja opće, tehničke, ekonomske i financijske poslove za sva društva Krakom-Grupe.

Ono što je u Krakom-u najvrjednije su ljudski resursi jer ima djelatnike koji su godinama pridonosili probitku Krakom-a i to golemo iskustvo je najveća vrijednost Društva.  Zadovoljstvo kupaca uslugom Krakom-a je temelj svih aktivnosti, te je u tu svrhu uspostavljen sustav upravljanja kvalitetom i okolišem kako bi se osigurao visok i konstantan nivo usluge. Osnovna misija je pouzdana organizacija rada, točnost i kvaliteta usluge koja je u svakom segmentu usmjerena na očuvanje okoliša. Stjecanjem i širenjem znanja iz područja zaštite okoliša stvoren je temelj za provedbu poslovne politike očuvanja okoliša, te osvješćivanja ekološke svijesti naših kupaca i svih građana u cilju oblikovanja bolje budućnosti za nas i našu djecu.

MISIJA

Uspostaviti, održati i dalje unaprjeđivati visoke standarde odgovornog upravljanja radi učinkovitog poslovanja u interesu građana i korisnika komunalnih i javnih usluga.

Osiguranje zacrtanih mjera u zaštiti okoliša uspostavom promjene načina razmišljanja i čovjekova odnosa prema okolišu te promjene načina postupanja s otpadom.

Svjesni smo da je otpad, njegova količina i rasprostranjenost, štetan za okoliš, kvalitetu življenja i zdravlje ljudi. Stoga je misija osvijestiti i upoznati korisnike usluga o problematici održivog gospodarenja s otpadom radi smanjenja otpada odloženog u prirodu.

Ono što je kod nas najvrijednije su ljudski resursi jer mi imamo ljude koji su godinama pridonosili probitku Krakom-a i to golemo iskustvo je najveća vrijednost i snaga za provođenje misija.

Predmet poslovanja:

*       Održavanje čistoće,

*       Odlaganje komunalnog otpada,

*       Održavanje javnih površina,

*       Održavanje nerazvrstanih cesta,

*       Tržnica na malo,

*       Održavanje groblja i krematorija te obavljanje pogrebnih poslova,

*       Obavljanje dimnjačarskih poslova,

*       Građenje projektiranje i nadzor,

*       Kupnja i prodaja robe,

*       Posredovanje u domaćem i inozemnom prometu,

*       Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu,

*       Zastupanje stranih tvrtki,

*      Javni cestovni prijevoz putnika i  tereta u domaćem i

međunarodnom prometu,

*       Usluge na javnim parkiralištima i javnim garažama,

*       Prijenos, vuča i namještanje krivo parkiranih, znatno oštećenih i napuštenih

motornih vozila (olupina) i kamp prikolica,

50.2     Održavanje i popravak motornih vozila,

63.21   Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu,

    *      Skupljanje, oporaba i/ili zbrinjavanje otpada (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi

načini zbrinjavanja otpada),

*      Reciklaža,

*      Gospodarenje posebnim kategorijama otpada,

*      Sakupljanje otpada za potrebe drugih,

    *      Prijevoz otpada za potrebe drugih,

    *      Posredovanje u organiziranju oporabe ili zbrinjavanju otpada u ime drugih,

*      Proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija,

*      Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

POSLOVNI UDJELI:

Temeljni kapital predstavljaju pet poslovnih udjela:

Grad Krapina

jedan poslovni udio u iznosu od

6.082.800,00 kn tj. 83,48 %

Općina Đurmanec

jedan poslovni udio u iznosu od

468.500,00 kn tj. 6,43 %

Općina Jesenje

jedan poslovni udio u iznosu od

155.900,00 kn tj. 2,14 %

Općina Petrovsko

jedan poslovni udio u iznosu od

268.900,00 kn tj. 3,69 %

Općina Radoboj

jedan poslovni udio u iznosu od

310.400,00 kn tj. 4,26 %

SKUPŠTINA:

Skupštinu Društva čine osnivači odnosno predstavnici vlasnika Grada i Općina. Predsjednika Skupštine  imenuje Skupština prema utvrđenom redoslijedu na način da predstavnik svakog člana Društva obavlja jednogodišnju funkciju predsjednika.

Vlasnička struktura Društva istovjetna je postotnim udjelima u temeljnom kapitalu.

UPRAVA:

Uprava Društva sastoji se od jednog člana – direktora kojeg imenuje Skupština Društva.

DIREKTOR:

Katarina Posilović, dipl.oec.

Skip to content