Djelatnosti

Gradsko groblje Krapina sastoji se od dvije cjeline:

 • staro povijesno groblje,
 • novi postojeći dio groblja koji se proširuje na zemljište u pravcu Trškog Vrha.

Na ovom novom dijelu groblja planira se nastavak sadašnjeg stila gradnje redova grobnih mjesta, grobna mjesta će se osiguravati kamenim škarpama te skladno uklopiti u stari dio groblja.
U planu je također gradnja ograde oko groblja, proširivanje električne rasvjete, postavljanje slavina s vodom na više mjesta, obnova natpisa grobnih polja, postavljanje rukohvata uz strme stepenice i još mnogo toga radi izglednosti i funkcionalnosti.

Stari zapis iz godine 1639. govori da se prvo krapinsko groblje nalazilo oko nekadašnje stare župne crkve – današnja župna crkva Sv. Nikole i bilo je ograđeno zidom.
Danas je upravljanje i gospodarenje krapinskim mjesnim grobljem povjereno Krakomu, odnosno RJ Groblje koja se ubraja u ostale komunalne djelatnosti čija je obaveza da stručno i kvalitetno obavlja poslove:

 • redovnog održavanja čistoće staze,
 • pražnjenje košara za otpatke,
 • košnja trave,
 • održavanje raslinja i druge poslove
 • dodjela grobnih mjesta na korištenje
 • organizacija sprovoda od smrti pokojnika do ukopa i ostalih stvari vezanih za pogreb
 • ukopi i ekshumacije pokojnika

Dosadašnji prostor groblja raspolaže sa 2153 grobna mjesta a gradnjom novog dobit će još 800 grobnih mjesta.

Krakom d.o.o. osigurava dežurnog djelatnika poslije podne koji vodi brigu o ponašanju posjetitelja, a djelatnici ove radne jedinice na raspolaganju imaju jednu miješalicu za beton, dva rashladna poklopca, motornu kosilicu, pogrebno vozilo, kolica za mrtvaca, kolica za vijence, cvijeće, te razglas.
U budućnosti planira se izgradnja novog parkinga, nabava i ugradnja rashladne komore te obnova krovišta mrtvačnice.

DOKUMENTI VEZANI ZA GROBLJE

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za održavanje groblja.
Ovaj obrazac možete ispuniti u slučaju kada želite novo grobno mjesto ili proširiti postojeće ili pak odjaviti postojeće grobno mjesto.
Obrazac preuzmite ovdje.

 

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA DODJELU NA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA:

 • preslika osobne iskaznice
 • preslika izvoda iz matične knjige rođenih za podnositelje zahtjeva koji nemaju prebivalište na području grada Krapine

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: UPRAVLJANJE GROBLJEM I POGREBNI POSLOVI

Za potrebe grada, Krakom uz novouređenu tržnicu u Magistratskoj ulici, upravlja tržnim prostorom u Domjanićevoj ulici te sajmištem u Polju Krapinskom.

Tržni prostor u ulici Frana Galovića građani nazivaju “Ponte-roso”, sastoji se od zatvorenog prostora u kombinaciji s prodajnim stolovima te nadstrešnica koje se iznajmljuju trgovcima za prodaju robe.
Svaki četvrtak privlači veliki broj prodavača i kupca. O uređenju i čistoći toga prostora brinu se zaposleni u RJ tržnica.

Sajmište

Tržnica -sajmište predviđeno je za razmjenu i trgovinu prvenstveno za poljoprivrednike. Tu se mogu kupiti “pajceki”, pilići, kokice i ostale domaće životinje.
Naravno sve je to za potrebe naših građana bilo kao potrošača, bilo kao proizvođaća hrane.
Na sajmovima je bilo prisutno mnogo domaćih i stranih kupaca, prekupaca i prodavača stoke, trgovaca koji su na raznim svojim proizvodima od bijelog i šarenog platna do brezove metle preplavili Krapinu.
Raštrkali bi se uz cestu od Mihaljekovog jarka do ulaza u Doliće.

Sajmeni dani još uvijek se održavaju baš četvrtkom, rano izjutra. Svinjski sajam, gdje se goveda i svinje prodaju uz cestu, rezultirao je sve manjom ponudom i potražnjom.
Takvo sajmište nalazi se u Polju Krapinskom.

DOKUMENTI VEZANI ZA TRŽNICU

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za iznajmljivanje tržišnog prostora.
Krakom d.o.o. vodi brigu o dvije lokacije tržnica, to je lokacija u centru grada i lokacija kod željezničke stanice.
Ovaj obrazac možete ispuniti u slučaju kada želite podnijeti zahtjev za rezervacijom prostora na tržnicama u Krapini.
Obrazac preuzmite ovdje.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA NAJAM PRODAJNOG PROSTORA:

 • domovnica
 • obrtnica
 • izjava o nekažnjavanju.

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: TRŽNICA

 1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09)
 2. Odluka o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Grada Krapine broj 13/05 i 5/10)
 3. Odluka o prodaji robe izvan prodavaonica na području grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 8/08)
 4. Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti tržnice na malo, zelene tržnice, lokalnog sajma četvrtkom i stočnog sajma (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/02)
 5. Pravilnik o tržnom redu gradske tržnice u Krapini

Uređenje javnih površina

Krakom d.o.o. također brine i provodi program uređenja i održavanja čistoće grada.
S tim ciljem provodi se čišćenje i uređivanje Šetališta Hrv. narodnog preporoda. Redovito se provode slijedeće aktivnosti:

 • sadnja cvijeća,
 • košnja travnatih površina,
 • okapanje grmlja,
 • obrezivanje ruža,
 • gnojenje, prskanje,
 • prekopavanje gredica,
 • čišćenje grmlja i raslinja,
 • sadnja novih stabala,
 • oblikovanje krošnji i drugo.

Zelene površine

S tim ciljem provodi se čišćenje i uređivanje Šetališta Hrv. narodnog preporoda u Krapini i to svako godišnje oblikovanje krošnji, odsijecanje suhih grana ili cijelih stabala nabavljanje i sadnja novih stabala, a za naše najmlađe sugrađane izvršili smo gratis postavljanje doniranih njihaljki na dječjem igralištu na spomenutom šetalištu.

Održavanje

Krakom se također brine o održavanju zelenih i javnih površina u gradu tako da Krapina bude uvijek uređena i lijepa za svakog gosta i za svakog Krapinčana.

Krakom d.o.o. također brine i provodi program uređenja i održavanja čistoće grada.

S tim ciljem čišćenje i uređivanje svih gradskih ulica je apsolutni prioritet posebno u zimskim uvjetima.
Program čišćenja ulica obuhvaća:

 • čišćenje ulica od prepreka, od smeća,
 • pranje ulica u ljetnim danima,
 • čišćenje ulica od snjega,
 • čišćenje rubnika i zemljišta uz ceste.

VEZANE VIJESTI

Od samog osnutka Krakom d.o.o. se bavi poslovima gospodarenja otpadom,a koji obuhvaćaju prikupljanje prijevoz odvajanje i deponiranje kućnog, tehnološkog i drugog otpada.

U početku se otpad prikupljao samo u strogom centru grada no danas je organiziranim odvozom otpada obuhvaćeno cijelo područje grada Krapine i općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj.
Cilj je da Krakom otpad odvodi doslovno od svake kuće, a uz kontinuirano povećanje zbrinjavanja što većih količina korisnog otpada.

Domaćinstva

Danas je Krakom opremljen solidnim voznim parkom koji svakodnevno vrši poslove sabiranja komunalnog otpada i to:
tri kamiona podizača kontejnera i četiri vozila smećara.
Organiziranim odvozom komunalnog otpada obuhvaćen je sljedeći broj domaćinstava:

 • grad Krapina: 2 717
 • Krapina okolica: 845
 • Općine Petrovsko: 665
 • Đurmanec: 975
 • Jesenje: 385
 • Radoboj: 872
 • 423 poduzeća – pravna subjekta i obrtnika

Tako prikupljeni komunalni otpad doprema se svakodnevno u Gorjak – odlagalište komunalnog otpada, deponij na kojem je odloženo tone i tone otpada.

DOKUMENTI VEZANI ZA ODVOZ OTPADA

Raspored odvoza, opći uvjeti, lokacije i sl.

Obrasci za ODVOZ OTPADA

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za odvoz uobičajenog otpada.
Obrazac preuzmite ovdje.
ili
Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za dovoz i odvoz kontejnera za glomazni otpad. Obrazac preuzmite ovdje.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA SKLAPANJA UGOVORA O ODVOZU SMEĆA:

 • domovnica
 • prijava o prebivalištu
 • potvrda o OIB-u.

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST: SKUPLJANJE, ODVOZ I ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA

1. Zakon o otpadu (Narodne novine broj 178/04, 111/06, 60/08 i 87/09)
2. Pravilnik o gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 23/07)
3. Pravilnik o vrstama otpada (Narodne novine broj 27/96)
4. Strategija gospodarenje otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine broj 125/05)
5. Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom (Narodne novine broj 123/97 i 112/01)
6. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (Narodne novine broj 50/05 i 39/09)
7. Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (Narodne novine broj 97/05, 115/05, 81/08 i 31/09)
8. Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (Narodne novine broj 38/08)
9. Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (Narodne novine broj 40/06 i 31/09)
10. Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (Narodne novine broj 136/06)
11. Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (Narodne novine broj 133/06 i 31/09)
12. Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom (Narodne novine broj 74/07, 133/08 i 31/09)
13. Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (Narodne novine broj 124/06, 121/08 i 31/09)
14. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja grada Krapine (Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/06)
15. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Radoboj (Službeni glasnik KZŽ broj 7/07)
16. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Jesenje (Službeni glasnik KZŽ broj 12/05 i 7A/07)
17. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Petrovsko (Službeni glasnik KZŽ broj 11/07)
18. Odluka o obveznom skupljanju i odvozu komunalnog otpada s područja Općine Đurmanec (Službeni glasnik KZŽ broj 10/07)
19. Odluka o komunalnom redu (Službeni glasnik KZŽ broj 2/98 i Službeni glasnik Grada Krapine broj 3/06).

Nova djelatnost u sklopu komunalnih poslova je i naplata parkiranja.
Plaćanje parkirališnih mjesta na području grada Krapine odredio je grad sa svojom odlukom.
Ta se odluka primjenjuje od početka 2005. god a provođenje je povjereno Krakomu. Primjeni te odluke prethodilo je uređenje odnosno izgradnja više parkirališnih prostora na području Krapine.

Naplata parkiranja

Krakom naplaćuje parking:

 • na Hušnjakovu parkiralištu sa 108 novih mjesta
 • kod zgrade FINE sa 100 parkirnih mjesta
 • najuži centar grada (Gajeva ulica, Gajev trg, i Magistratska)

Novi parkinzi

S osam parkirnih automata pokriveno je 377 parkirališnih mjesta, a poslove kontrole obavljaju jedan nadzornik i tri kontrolora.
U budućnosti se planira nabava pauka za premještanje vozila koja su parkirala na nedozvoljenom mjestu.

DOKUMENTI VEZANI ZA PARKING

Ovdje možete preuzeti obrazac zahtjeva za našom uslugom vezanom za parking, odnosno ako imate potrebu za stalnim parking prostorom u gradu, možete putem ovog obrasca zatražiti povlaštenu parking kartu. Ovu uslugu mogu koristiti isključivo mještani Krapine u skladu s Odlukama Gradskog vijeća.
Obrazac preuzmite ovdje.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE ZA POVLAŠTENU KARTU:

 • domovnica
 • potvrda o prebivalištu
 • potvrda o OIB-u.

ZAKONI, PROPISI I PRAVILNICI ZA DJELATNOST:
UPRAVLJANJE PARKIRALIŠNIM MJESTIMA I NAPLATA PARKIRANJA NA PODRUČJU GRADA KRAPINE

Skip to content