REVIZIJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2023. GODINU

Člankom 275. Zakona o trgovačkim društvima određeno je da samostalnog revizora ili revizorsko društvo bira i imenuje skupština društva koje je obveznik revizije, i to najkasnije do 30. rujna godine za koju se revizija financijskih izvještaja obavlja.

Reviziju financijskih izvještaja može obavljati samostalni revizor ili revizorsko društvo ako zadovoljava sve uvjete propisane Zakonom o reviziji.

Društvo KRAKOM d.o.o. nabavlja usluge revizije financijskih izvještaja za 2023. godine

Potrebne informacije za dostavu ponude nalaze se u Pozivu za dostavu ponuda.

Skip to content