POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA

Gradska plinara Krapina d.o.o. (u daljnjem tekstu: „Ciljno društvo”) je energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije i opskrbe prirodnog plina do korisnika, na području grada Krapine, općina Radoboj, Đurmanec, Petrovsko, Jesenje, Novi Golubovec i Mihovljan te brine o proširenju, sigurnosti, rekonstrukciji i izgradnji distribucijskog sustava.

Vlasnik Ciljnog društva je društvo Krakom d.o.o. (100% udjela), u daljnjem tekstu: “Prodavatelj”.

Prodavatelj objavljuje postupak za prodaju do 100% udjela u Ciljnom društvu (u daljnjem tekstu: „Transakcijski proces”).

Transakcijski proces će se provoditi na otvoren, nediskriminirajući i transparentan način.

Kako bi sudjelovao u Transakcijskom procesu, Ponuditelj mora ispuniti sljedeće kvalifikacijske kriterije za sudjelovanje:

 1. Opći/administrativni kriteriji:

Kako bi se uzeo na razmatranje u kvalifikacijskoj fazi, svaki Ponuditelj mora dostaviti nedvojbene dokaze o sljedećem, ne starije od 30 (trideset) dana:

 • Da protiv njega nije podnesen prijedlog za otvaranje stečaja, da nije u stečaju ili predstečajnoj nagodbi, da nije u postupku likvidacije niti mu je obustavljeno poslovanje;
 • Da nitko od njegovih odgovornih osoba nije osuđen za kazneno djelo ili prekršaj za korupciju, pranje novca stečenog kaznenim djelima ili prijevaru ili organiziranu kriminalnu aktivnost;
 • Da je ispunio sve obveze u svezi s plaćanjem izravnih i neizravnih poreza, kao i plaća i doprinosa za svoje zaposlenike, u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj, odnosno propisima u svojoj zemlji registracije.

Dokaz o navedenim uvjetima se dostavlja u obliku potpisane i ovjerene izjave Ponuditelja kojim potvrđuje ispunjenje Općih/administrativnih kriterija. U slučaju da Ponuditelj ne ispunjava Opće/administrativne kriterije na način da ne ispuni bilo koji od uvjeta navedenih u gornjim stavkama, prijava će se smatrati “nesukladnom”.

 1. Financijski kriteriji

Osim Općih/administrativnih uvjeta za sudjelovanje, svaki Ponuditelj mora dokazati dostatnu financijsku sposobnost za sudjelovanje u Transakcijskom procesu.

Kako bi dokazao takvu sposobnost, Ponuditelj mora ispuniti najmanje 2 (dva) od 3 (tri) sljedeća kriterija:

 • Da je njegov poslovni prihod iznad 30 (trideset) milijuna HRK godišnje, ili odgovarajući ekvivalent u drugoj valuti, u posljednje 3 (tri) poslovne godine;
 • Da njegova ukupna imovina premašuje iznos od 44 (četrdesetičetiri) milijuna HRK, ili odgovarajući ekvivalent u drugoj valuti, u posljednjoj poslovnoj godini;
 • Da Ponuditelj ima iskustvo u poslovima opskrbe prirodnim plinom i/ili distribucije prirodnog plina i/ili sličnim poslovima u plinskom sektoru.

Ispunjenim i potpisanim Iskazom interesa, prema obrascu dostupnom na web stranicama Prodavatelja https://krakom.hr/ i na web stranicama Ciljnog društva http://www.gpk.hr/ Ponuditelj potvrđuje da je zainteresiran za sudjelovanje u Transakcijskom procesu te da ispunjava gore navedene Opće/administrativne i Financijske kriterije.

Rok za dostavu Iskaza interesa je do 03. kolovoza 2020. godine u 12:00 CET u elektroničkom obliku na slijedeću e-mail adresu: katarina.posilovic@krakom.hr

ili poštom na sljedeću adresu:

KRAKOM d.o.o., n/p: gđa. Katarina Posilović

Gajeva ulica broj 20,

49000 Krapina, Republika Hrvatska,

uz napomenu na omotnici „NE OTVARAJ, SLUŽBENA DOKUMENTACIJA”.

Nakon što Ponuditelj dostavi Iskaz interesa Prodavatelju, sljedeći koraci podrazumijevaju:

 1. Prodavatelj će poslati Ponuditelju Ugovor o obvezi čuvanja povjerljivih informacija;
 2. Ponuditelj Prodavatelju šalje natrag sljedeću dokumentaciju u elektroničkom obliku (na e-mail adresu: katarina.posilovic@krakom.hr)
 3. Potpisan Ugovor o obvezi čuvanja povjerljivih informacija;
 4. Dokaze kojima Ponuditelji potvrđuju ispunjenje gore navedenih Općih/administrativnih kriterija u obliku potpisane i ovjerene Izjave Ponuditelja;
 5. Dokaze kojima Ponuditelji potvrđuju ispunjenje gore navedenih Financijskih kriterija, dostavom revidiranih financijskih izvješća za protekle tri poslovne godine, kao i Izjavu Ponuditelja o iskustvu u poslovima opskrbe prirodnim plinom i/ili distribucije prirodnog plina i/ili sličnim poslovima u plinskom sektoru.
 6. Nakon dostave potpisanog Ugovora o obvezi čuvanja povjerljivih informacija i dostave dokumentacije kojom se dokazuje ispunjenje Općih/administrativnih i Financijskih kriterija, Prodavatelj će poslati Ponuditelju:
 7. Procesno pismo kojim su definirane sve daljnje informacije o Transakcijskom procesu.

U slučaju da Ponuditelj ne ispunjava Opće/administrativne i Financijske kriterije na način da ne ispuni bilo koji od gore navedenih uvjeta, prijava će se smatrati neprihvatljivom.

Prodavatelj zadržava pravo na produžavanje prethodno navedenog roka za dostavu gore navedene dokumentacije, promjenu rokova ili drugih uvjeta Transakcije, obustavu i/ili izmjenu Transakcije u cijelosti ili djelomično, te na promjenu Transakcije u bilo kojem trenutku.

Ur. broj: 410/2020

U Krapini, 20. srpanj 2020. godine

Skip to content