Razvrstavanje otpada – stvorimo naviku i činimo dobrobit životnom okolišu!

Iako smo od 01. rujna 2018. godine započeli s uvođenjem i primjenom propisanih mjera koje imaju za cilj odvajanje otpada na mjestu nastanka, skupljanjem i recikliranjem iskoristivih i reciklabilnih vrsta otpada, sada na početku ove 2019. godine možemo sagledati postignute rezultate i nažalost moramo zaključiti da nisu uočeni zamjetni pomaci u pogledu osnovnog cilja uvedenih mjera a to je smanjenje količina miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište otpada.

Razvrstavanje otpada za mnoge korisnike usluga je novost na koju se nisu naviknuli unatoč tome što smo s jednom od mjera – odvajanjem papira i plastike na kućnom pragu započeli još polovicom 2013. godine.

Uvođenjem poticajnih mjera s ciljem smanjenja količina miješanog komunalnog otpada najveći otpor kod korisnika usluga izazvalo je smanjenje učestalosti odvoza zelenog spremnika s prigovorima da je broj odvoza premali.

Iz mnogih primjera na terenu koje uočavaju naši djelatnici prilikom prikupljanja miješanog komunalnog otpada dolazimo do zaključka da još uvijek ima velik broj domaćinstava a naročito pravnih osoba koje nisu stvorile naviku razvrstavanja otpada te tako uglavnom sav nastali otpad završava u zelenom spremniku.

Kako je kriterij obračuna količine otpada volumen zelenog spremnika u koji se skuplja miješani komunalni otpad te broj pražnjenja tog spremnika važno je izdvojiti korisne kategorije otpada čiji se odvoz ne naplaćuje (papir, staklo, plastika, metal) kako bi se smanjile količine otpada čiji se odvoz naplaćuje.

S većim udjelom odvajanja korisnih kategorija komunalnog otpada izravno utječemo na smanjenje cijene odvoza preostalog otpada koji se ne može izdvojiti. Također, odvajanjem korisnih kategorija komunalnog otpada smanjuju se količine otpada koje završavaju na odlagalištu čime se pozitivno utječe na okoliš, a korisne sirovine ne završavaju nepotrebno odbačene.

Stoga naše korisnike usluga podsjećamo da je za postizanje osnovnog cilja iz Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022. godine najbitnije stvoriti naviku razvrstavanja i odvojenog predavanja na odvoz, odlaganje u eko-otoke ili odvoz ostalih vrsta otpada u naše reciklažno dvorište u Bobovju.

U cilju podizanja svijesti da sav otpad koji stvorimo u pravilu nije „smeće“ u nastavku dajemo mali podsjetnik o mogućnostima razvrstavanja otpada za koje su stvoreni uvjeti od strane Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj a koje provodi i izvršava javni isporučitelj Krakom d.o.o. Krapina:

  

Reciklažno dvorište:

U zajedničkom reciklažnom dvorištu na lokaciji u gospodarskoj zoni u Krapini na adresi Bobovje 52F,  preuzima se  sav razvrstani otpad: papir, plastika, metali, staklo, tekstil, glomazni otpad, električna i elektronička oprema, baterije i akumulatori, jestiva ulja i masti, boje, ljepila i smole, deterdženti, lijekovi,  građevinski otpad koji nastaje održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik u kućanstvu, u propisanoj količini i ključnim brojevima uz napomenu da fizička osoba može građevinski otpad predati do 200 kg svakih 6 mjeseci. Također se preuzima problematični otpad  te otpadni tiskarski toneri, otpadne gume i oštri predmeti.

Besplatno korištenje usluga imaju fizičke osobe s područja Grada Krapine i Općina Đurmanec, Jesenje, Petrovsko i Radoboj uz predočenje osobne iskaznice.

Radno vrijeme reciklažnog dvorišta se mijenja prvenstveno ovisno o računanju vremena (zimsko ili ljetno), ali i ovisno o zahtjevima i potrebama korisnika. Trenutno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka 09-16 sati, subotom 08-13 sati. Broj telefona za sve informacije je 049/501-040. U planu je nabava mobilnog reciklažnog dvorišta.

 

Eko – otoci:

Korisnici imaju mogućnost selektivnog odvajanja otpadne staklene ambalaže, pet ambalaže, papira i kartona te odjeće i obuće. Lokacije eko-otoka objavljene su na web-stranicama jedinica lokalne samouprave te društva Krakom d.o.o..

 

Zeleni spremnik:

Prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstva i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojim svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni posebni materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te se prema navedenoj definiciji u miješani komunalni otpad odlažu:

 • onečišćene vrećice za pakiranje hrane
 • onečišćeni papir i folija za omatanje hrane
 • onečišćeni papirnati ubrusi i maramice
 • spužve, vata, vrećice iz usisivača, otpad od metenja, opušci
 • higijenski ulošci, pelene za djecu i odrasle
 • naljepnice, tapete
 • britvice za brijanje
 • higijenski papiri, vlažne maramice
 • ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojna od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove)

 

Plavi spremnik:

U plavi spremnik se odlažu sljedeće vrste korisnog otpada:

 • novine, časopisi, revije, prospekti
 • knjige, bilježnice
 • kalendari, katalozi
 • čiste papirnate vrećice
 • sitna kartonska ambalaža
 • ostali papirnati proizvodi
 • isprani tetrapak
 • isprane plastične boce mlijeka, sokova, vode
 • isprane plastične boce ulja i octa
 • isprana ambalaža tekućih sapuna i šampona
 • čiste plastične vrećice i folije.

 

Žuti spremnici:

Nakon provedbe Javnog poziva za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurati će se dostava žutih spremnika u koje će se odvajati dio otpada koji se stavlja u plave spremnike:

 • isprane plastične boce mlijeka, sokova, vode
 • isprane plastične boce ulja i octa
 • isprana ambalaža tekućih sapuna i šampona
 • čiste plastične vrećice i folije.

 

Upute za kompostiranje:

Što kompostirati?

 • ljuske od jajeta,
 • kore od voća i povrća, listovi salata,
 • ljuske od krumpira,
 • lišće, suho granje,
 • uvelo cvijeće, otpalo cvijeće,
 • ostaci od povrća,
 • piljevina, kora drveta

 

Korisnici javne usluge u cijeni usluge imaju i pravo na odvoz glomaznog otpada jednom godišnje u količini od 2 mpo rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama javnog isporučitelja i biti će dostavljen svim korisnicima uz raspored odvoza otpada.

Upozoravamo korisnike javne usluge odvoza otpada da će se vršiti provjera predaje glomaznog otpada te se neće moći preuzimati otpad koji po svojim svojstvima ne spada u glomazni otpad. Glomazni otpad je otpad od plastike, drvenarije, metala i ostalo kao što su stolice, posuđe, namještaj, palete, madraci, kauči i sl.

Stoga molimo naše korisnike usluga da se o načinu zbrinjavanja nastalog otpada (ukoliko nisu sigurni na koji način odložiti i  kako zbrinuti neku vrstu otpada)  informiraju kod službene osobe za gospodarenje otpadom.

 

Naša je zadaća provesti mjere koje smo na nacionalnoj razini preuzeli i ugradili u planove na lokalnoj razini te smo ih dužni prihvatiti i primijeniti. To u praksi znači da moramo mijenjati čitav niz pravila ponašanja jer otpad koji odbacimo nije jednostavno „nestao“ nego se mora zbrinuti na propisan način.

Sav otpad koji nastane isključivo je proizvod ljudske aktivnosti stoga svi mi moramo mijenjati navike i svojim ekološkim pristupom doprinositi održivom gospodarenju otpadom, očuvanju prirodnih resursa naše planete kao i smanjenju štetnih utjecaja otpada na okoliš.

Skip to content