UGOVOR o podjeli i preuzimanju

autor: Krakom

Image description

Obavijest da je dana 30. svibnja 2014. godine u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dostavljen Ugovor o podjeli i preuzimanju sklopljen 29. svibnja 2014. godine, između trgovačkog društva KRAKOM d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, sa sjedištam u Krapini, Gajeva 20, OIB: 18804286885 i trgovačkog društva preuzimatelja - društva KRAKOM - VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. za javnu vodoopskrbu i odvodnju, sa sjedištem u Krapini, Gajeva 20, OIB: 18850488440, koje već postoji i s kojim se obavlja podjela s preuzimanjem društva koje se djeli - društva KRAKOM d.o.o. za obavljanje komunalnih usluga, sa sjedištem u Krapini, Gajeva 20, OIB: 18804286885, sve sukladno odredbama članka 550. r Zakona o trgovačkim društvima. Ugovor o podjeli i preuzimanju.


Raspored odvoza papira i plastike

autor: Krakom

Image description

Raspored odvoza papira i plastike (plave posude) za grad Krapinu i susjedna mjesta i općine. Kompletni dokument možete vidjeti ovdje..Cjenik vodnih usluga

autor: Krakom

Image description

Od 01.01.2014. godine na snazi su Izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 148/13) prema kojima je povećana stopa PDV-a na isporuke vode sa 10% na 13%. Ostali elementi cijene vode ostali su nepromijenjeni.

Kompletni cjenik možete vidjeti na linku: Cjenik vodnih usluga.


Odluka o obračunu i naplati

autor: Krakom

Image description

Gradsko vijeće grada Krapine je na svojoj sjednici dama 3. studenog 2010. donio odluku o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe. Kompletni dokument možete vidjeti ovdje..


CIJENIK KOMUNALNIH USLUGA

autor: Krakom


Image description

Obaviještavamo cijenjene korisnike da od 04.08.2010 vrijedi novi cjenik za komunalne usluge. Kompletni cjenik možete vidjeti na linku cjenik komunalne usluge.


OBAVJEST -IZJAVA

autor: Krakom


Image description

Sukladno Članku 5.c. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07 i 125/08) KRAKOM d.o.o. obavještava javnost da

direktor tvrtke KRAKOM d.o.o. :

-ne obavlja upravljačke poslove u niti jednom gospodarskom subjektu niti
-je vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih bi sudjelovao u upravljanju, odnosno kapitalu nekog gospodarskog subjekta s više od 20%.

direktor : Katarina Posilović, dipl.oec.